Maskandi Festival

Emva kokuqaphela ukungaselwa so komculo woMaskandi ngabaququzeleli beminyhadala ingakumbi kumasipala ombaxa wesiXeko seKapa, nangona nje kukho intlaninge yabalandeli bolu hlobo lomculo, ijelo losasazo iZibonele FM iye yathathela kuyo uxanduva lokuphuhlisa lomculo, yaseka iMaskandi Arts & Culture Festivals nethe yaba ngundabamlonyeni kweleentlanzi.

Kungoku nje inomnyhadala woMaskandi obanjwa nyaka nanyaka nonjongo yawo ikukuchulumancela nokulondoloza inkcubeko yama-Afrika ndawonye nokuphuhlisa iilwimi zemveli, phofu kugqanyiswa ookracaza betalente.

Eli phulo lisungulwe ngo2016 kwaye uhlobo elamkelwe ngalo libangele ukuba esi sikhululo siqiniseke nangakumbi ukuba lo mnyhadala usingathwe minyaka le nangonanje kungekho nkxasomali yokusigcina esi sibane sivutha.

Le minyhadala idibanisa, itsalela ndawonye abahlali, amashishini asakhasayo, ulutsha, amanina, imibutho yabahlali, amaziko ezosasazo kwakunye nabatyeleli abaphuma mbombo zone zesiXeko seKapa minyaka le, besiza kubhiyozela ubuncwane balo mmandla kwakunye nokwahlukahlukana kweenkcubeko nemveli, ndawonye nokubonisa iimveliso zosomashishini basekuhlaleni.

Oku kuba negalelo nasekukhuthazeni ubumbano kwintlalo yoluntu nophuhliso lwezoqoqosho lwendawo esingathe lo mnyhadala kwakunye nezo zingqongileyo, kananjalo unika abantu baseKhayelitsha neziphaluka ithuba lokufuthelana kugcotyiwe.

Umculo weMaskandi ukhula ngendlela emangalisayo kwiilokishi zabaNtsundu ezifana neKhayelitsha neziphaluka, kwaye oku kungqinwa nayintathonxaxheba yabaphulaphuli kwiinkqubo ezintathu zeZibonele fm; Ezakuthi iingoma, Siguguth’unxweme ne-Isisele Solwazi.

Ezi zezona mbalasane zeenkqubo apho udlalwa khona lo mculo, nalapho umbhexeshi wenkqubo iSiguguth’unxweme othe waphumelela imbasa yeSATMA ngo2017, lo gama ezinye zaya kukroba kumagqibela kankqoyi eNational Community Radio Week Awards 2018 (NCRW). Lo mbono utsale umdla kwiindumasi zeemvumi zelizwe loMzantsi Afrika ezifana neNkunz’emdaka, uThokozani Langa, Phuzikhemisi, Shushubaby nabanye.

IZibonele FM Arts & Culture Festival yalo nyaka iza kubanjwa ngomhla wesithathu kweyeNkanga kwibala lebhola yombhoxo laseKhayelitsha, kwaye amatikiti ayafumaneka eComputicket, Silulo Ulutho Technologies, Goal Supermarket, Pick ‘* Pay (Nonkqubela Link) naseKhayelitsha Spar.

Ezinye zeemvumi eziza kube zidyusha, zitshintshiselana ngeqonga nguPhuzikhemisi, uShushubaby, Inkunzi Magunyana, Ithwasa LeKhansela, Ichwane leBhaca, Bahupe, Philabadane, uPhantsukwenzakala, uPhephalendaba, i-Identist laseXhoseni, Umphathi Wohlelo noMvumeni kaJima!!!.

Kulo nyaka kwiZibonele fm Masikhandi Fesival sithi ‘‘Bambelela siyajika.’’ Amangeno yiR120 ze kwicandelo leengcungcu ibe yiR200 kananjalo kuhlatyw’ikhwelo kubathengisi basesitalatweni ukuba banxibelelane neZibonele FM malunga nendawo yokushishina kulo mnyhadala.

IZibonele FM ibongoza urhulumente, oozimele-geqe bemibutho, imibutho yezenkcubeko nezenkolo ukuba awuxhase kangangoko lo mnyhadala khon’ukuze ube nokuqhubeka minyaka le.

Ukususela ukuqala kwayo iMaskandi Festival soloko ixhaswa ngooSomashishini basekuhlaleni kwaye okudakumbisayo kokokuba zonke iinquleqhu zokukhweba amasebe karhulumente asondeleyo kwimicimbi ekumila kunje zisuke zaxel’izithukuthuku zenja zona ziphelel’eboyeni!!

Ngeenkcukacha ungatsalela umnxeba uNkosazana Shete ku 021 361 7109/084 626 7910 okanye uMnumzana Zweli Nokhatywa ku-084 626 7914