Masualle: Bekufanele ukuba safunda kuMbeki

INkulubaphathiswa yeMpuma Koloni uPhumulo Masualle

INKULUMBUSO yaseMpuma Koloni uPhumulo Masualle ithi yimpazamo enkulu ukuba urhulumente afune ukwenzela izinto abantu endaweni yokuva ukuba bafuna ntoni bona, watsho ekhumbula iphulo lobesakuba nguMongameli uThabo Mbeki iVuk’Uzenzele.


Ngethuba lokuxhuzula kwakhe imikhala yolawulo, uMbeki waziqaqambisa ngephulo iVuk’Uzenzele apho wayekhuthaza abantu ukuba benze iinzame zokuziphuhlisa ngokunokwabo.

Eli phulo lalinokugxekwa ngabanye abantu bebuza ukuba baza kuvuka bazenzele ntoni.

Kodwa uMasualle, kudliwanondlebe olupapashwe kwiphephandaba I’solezwe lesiXhosa kule veki, uthi kuninzi ekwakufanele ukuba kufundiwe kwingcingane kaMbeki.


“Enye yezinto endicinga ukuba yimpazamo enkulu, yile yokwenza abantu babe ngabaxhamli bezipho. Abantu asibenzanga ekubeni babone inxaxheba noxanduva abanokulidlala ekuguquleni imeko abaphila phantsi kwayo, ze urhulumente afike abancedise kwinto abayicingayo,” utshilo uMasualle.


“Into esiyenzileyo thina kukuba sifika endaweni sithi ‘siza kunenzela, siza kunenzela’. Ukuya phambili, ngokombono wam, nalapha kumbutho ophetheyo (ANC) kufuneka sitshintshe indlela yokwenza, sifike ebantwini sibabuze ukuba bafuna ukuncediswa ngantoni.


“NoMongameli (Thabo) Mbeki ukhe wayithetha le nto ngaphambili esithi ‘Vuk’Uzenzele’. Kwakukuninzi okuqulathwe yila ngcingane [kaMbeki].”

“Abantu akufuneki sibenze ngokungathi abanasakhono sakucinga, abananto abanokuzenzela yona. Ayilunganga into yokufika endaweni sithi ‘nantsi into enifaneleyo’, abantu kufuneka bayekwe bathabathe inxaxheba ngemibandela edla bona,” kutsho uMasualle.