Masualle: Umsebenzi wethu uyabonakala

Inkulubaphathiswa yeMpuma Koloni uPhumulo Masualle kudliwanondlebe nephephandaba Isolezwe eBhishoUmfanekiso: BHEKI RADEBE

Sithandiwe Velaphi (SV): Abantu abangamaXhosa xa bebona okanye befunda igama lakho, babuzana imibuzo yokuba lelesiSuthu kusini na?

Phumulo Masualle (PM): Ha ha ha! Eneneni ndingumSuthu ngokokuzalwa. Umama wam ngumSuthukazi waseMount Fletcher, kanti notata wam uvela kwela cala. Kodwa ndikhulele eMount Frere (KwaBhaca), apho ndafundela khona isiXhosa. Ndizokufunda eSt Johns College eMthatha nje, sele ndisazi isiXhosa. Kwela cala lethu kuthethwa isiXhosa nesiSuthu, kuba singamaHlubi.

SV: Kuhle ukuva oko Nkulubaphathiswa, masiye kumbuso wakho ukusukela kweyeSilimela ngo2014. Wawuneentsika ezisixhenxe zokuguqula iMpuma Koloni ekubalwa kuzo ukudalwa kwemisebenzi, ezempilo, ukukhuliswa koqoqosho, ezemfundo njalo njalo. Kha uthethe ngoko

PM: Mhlawumbi makhe ndiqale nje ngendlela equkayo. Xa sasingena ngo2014, ndijonga imigomo esasizibekele yona, ndingatsho ukuba ngendlela ebonakalayo ukuba silisusile iphondo kwindawo elalikuyo salibeka kwindawo ephezulwana. Ndingalisekela eli bango ngokuthi thina ngendlela esibona ngayo, mninzi umqela esithe sawenza ukuphucula iimeko zabantu bakuthi.

Kwezemfundo: Singatsho ukuba sifikelele kwiqondo esingazange sakulo siliphondo. Izinto ziguqukile kwezemfundo. Mhlawumbi ubani angajonga nje la 70.6% (iqondo lokuphumelela likaGrade 12 ngo2018), kodwa asiyiyo ngokupheleleyo imfundo leya. Imfundo ifuna ukujongwa kwiinkalo ngeenkalo, umzekelo ukufikelela kwezemfundo. Abantwana abaninzi bayafikelela kwezemfundo. Ukanti sikwanayo nenkqubo yokutyiswa kwabafundi kuquka nemfundo esimahla. Abantwana abangaphaya kwe-90% baxhamla imfundo yasimahla. Xa sithelekisa nexesha langaphambili singatsho ukuba kukho umakulinganwe kwezemfundo.

Kwezempilo: Abantu bethu ngoku, bayakwazi ukufikelela kumachiza okuthibaza isifo sikagawulayo. Ubude bobomi kubantu bakuthi buphucukile ngenxa yeenkonzo ezingcono zezempilo. Izifo ezininzi ziyathinteleka ngoku, ngenxa yamaziko ezempilo asemgangathweni. Kodwa noxa sisenza oku, imingeni yona ithe gqolo ukuvela. Uyabona ngoku sijongene nombandela wezakhiwo kwizibhedlele zethu. Lo ngumsebenzi esiqhubayo nokuwenza logama sinikeza ngeenkonzo. Umzekelo, isibhedlele saseCecilia Makiwane eMdantsane sikwimeko esemgangathweni emva kokuba sisivuselele.

Ezolimo: Eli licandelo elibaluleke kakhulu kuqoqosho lwethu. Abantu bephondo lakuthi, abaxhaswa ngulo rhulumente wethu, bathe bazibonakalisa bephumelela amawonga kwezolimo kuzwelonke. Siqhubile nokwenza umsebenzi wokulima amasimi abefudula elele. Ngenxa yoku sikwazile ukususa abantu bakuthi endlaleni.

Kwezoqoqosho: Sikhe sanengxaki yokuwohloka kwezoqoqosho lwehlabathi phaya koo2008, into ethe yachaphazela uqoqosho mbombo zone zehlabathi. Kodwa noxa kunjalo, singatsho ukuba sikwazile ukutsala utyalomali eMpuma Koloni. Xa sithatha nje umzekelo ngezemoto, sikwazile ukutsala amashishini eemoto afana neFAW neBAIC apha eMpuma Koloni, lo nto yasenza saqhubeka nokuba lelona phondo liluqilima kushishino lweemoto. Asijonganga apho kuphela, sifuna ukuxandisa imingxili yezoshishino ingakumbi kwicandelo lokwenza ushishino ngemveliso yezolimo. Sineziza zokwenza ushishino ngemveliso yezolimo eMqanduli, Mbizana naseNcorha (Cofimvaba). Umqela siwenzile, futhi uyabonakala. Siyiphucule imizila yeendlela ephondweni, ukwenzela iintsika zoqoqosho zihambe lula. Kulo lonke ixesha elikhe lakhona kumbuso wedemokhrasi kweli lizwe, alikho elikhe lagxila kumba weendlela kweli phondo ukogqitha oku sikwenzileyo. Ubungqina bukhona kuyo yonke indawo, noba ujonga kuN2 nakwezinye iindlela. Siyiphucule imizila yeendlela yeli phondo. Noxa kunjalo iingxaki zithe gqolo ukuvela, kuba abantu xa befumana le, kuye kuphinde kuvele ezinye iingxaki. Kodwa eyona ngxaki inkulu yintswelongqesho.

SV: Nkulubaphathiswa, masikhe sithethe ngozinzo ngokwezopolitiko nakurhulumente ngexesha lombuso wakho. Ungathetha uthini?

PM: Xa ndijonga phaya ekuqaleni kombuso wethu emva sikwazile ukuvuna iziqhamo zokusebenza phantsi kozinzo ngokukarhulumente nangokwezopolitiko. Noxa nje bezikhona izehlo zoqhankqalazo, kodwa sikwazile ukusebenza phantsi korhulumente nepolitiki ezinzileyo. Uyabona nangoku, akunqandwa ngapha nangaphaya kube kusithiwa urhulumente uyawa. Ukuqala kwethu lo mbuso, abantu abaninzi abayazi ukuba isebe lezeMfundo laliphantsi kwesolotya lekhulu (Section 100) lomgaqosiseko [isolotya elivumela urhulumente kazwelonke ukuba alawule isebe lephondo]. Sasebenza nzima de wabe urhulumente kazwelonke uyalisusa eli solotya. Wonke umntu uyazibona iziqhamo esizenzileyo kwiSebe lezeMfundo.

Ewe, siyabona ukungahambi ngendlela kwezinto koomasipala, into endibona ukuba ifuna ukubuyisela emva uzinzo esithe salenza. Le meko yeengxaki yoomasipala yinto yamva nje. Kodwa izisombululo sinazo – into efunekayo kukuba abantu abahlelelwe ukumilisela ezo zisombululo bakwenze oko.

Le nto ifuna isikhokelo kwezopolitiko. Ipolitiki yethu kufuneka ivuthwe ukuze ikwazi ukuqubisana nezinto ezifana nezi ngxaki zikoomasipala.

Enye into esivuyisa kakhulu kukuba sikwazile ukwakha ubudlelwane neentsika zoluntu ephondweni, into endiqonda ukuba yinto eza kuthakazelelwa ngurhulumente olandelayo emva kwethu.

SV: Ukuba ke kukho into onokuthi ithe yaniphazamisa okanye yanilibazisa kwindlela yokusebenzela uluntu, ungathi yintoni?

PM: Enye yezo zinto yile yabantu bakuthi abashiya eli phondo besiya kwamanye amaphondo ukuya kufuna amathuba engqesho. Le nto ifake ifuthe kwisabelo semali sephondo esisuka kwinxili yesizwe. Enye into yile yokuthatha izigqibo emva kwexesha. Le nto iyabetha kakhulu kuba ukukhawuleza ukuthatha izigqibo kungabutshintsha ubomi babantu. Umzekelo iProject Mthombo, yenye yeeprojekthi ezithabathe ithuba kungathathwa zigqibo. Singaphinda sithathe uMzimvubu Dam nalapho kuthathwe izigqibo emva kwexesha. Ngelishwa ke ezinye zezi zigqibo azenziwa apha ephondweni, zenziwa kurhulumente kazwelonke. Okubi ke ngale nto kukuba sibonakala ngathi singabantu abangenanyani.

Enye into kukuba ngokwezopolitiko bekufanele ukuba senze ngcono kunokuba senzile. Oku kuquka ukusa eluntwini ilizwi elinombono omnye nomanyeneyo. Kukhe kwakho ixesha apho sikhe safuna ukuxakekisa abantu – apho besibonakala njengabantu abenza into abangaqinisekanga ngayo ngokwezopolitiko. Sikhe sabaxakekisa kakhulu abantu beli phondo ngokwezopolitiko, kodwa masiyibulele iANC ikwazile ukusenza ukuba sikwazi ukuqubisana nezo ngxaki.

SV: Siselapho nje Nkulubaphathiswa, kulo mba wezopolitiko, yeyiphi indlela ocinga ukuba ilungile yokuqubisana neengxaki zopolitiko ezifana nokutshintshwa kwezikhokelo zezopolitiko noxa urhulumente eqhuba yena?

PM: Into yokuqala, urhulumente kufuneka ayekwe enze umsebenzi wakhe njengoko uvuma nomthetho kwanomgaqosiseko. Umntu kwarhulumente uqeshwa ngomthetho, ze kuhlolwe umsebenzi awenzayo kusetyenziswa umthetho. Ukuba nje singathi sijonge ncakasana ukuba uthini umthetho, indlela yokusebenza kukarhulumente iyakuhlala ikwimo elungele umsebenzi. Iinkokheli zezopolitiko ezikwarhulumente kufuneka ziqale ziyazi ukuba umthetho uthini. Ukuba singayenza lo nto, konke kungahamba ngendlela. Akumele kungenziwa nto ngabantu abangenzi le nto bekufanele ukuba bayayenza, kodwa kufuneka yonke lo nto yenziwe ngomthetho.

SV: Okokugqibela nje Nkulubaphathiswa, xa sinokuthi bekela phaya ikepusi yeANC namaKomanisi, sikhe sive uluvo lwakho ngeyona ndlela yokutshintsha imeko yomntu ohlelelekileyo okanye obhuqwa yindlala

PM: Enye yezinto endicinga ukuba yimpazamo enkulu, yile yokwenza abantu babe ngabaxhamli bezipho. Abantu asibenzanga ekubeni babone inxaxheba noxanduva abanokulidlala ekuguquleni imeko abaphila phantsi kwayo, ze urhulumente afike abancedise kwinto abayicingayo. Into esiyenzileyo thina kukuba sifika endaweni sithi ‘siza kunenzela, siza kunenzela’. Ukuya phambili, ngokombono wam, nalapha kumbutho ophetheyo (ANC) kufuneka sitshintshe indlela yokwenza, sifike ebantwini sibabuze ukuba bafuna ukuncediswa ngantoni. NoMongameli (Thabo) Mbeki ukhe wayithetha le nto ngaphambili esithi ‘Vuk’Uzenzele’. Kwakukuninzi okuqulathwe yila ngcingane [kaMbeki]. Abantu akufuneki sibenze ngokungathi abanasakhono sakucinga, abananto abanokuzenzela yona. Ayilunganga into yokufika endaweni sithi ‘nantsi into enifaneleyo’, abantu kufuneka bayekwe bathabathe inxaxheba ngemibandela edla bona.