Masualle: Uyitshintshelani xa ingonakelanga!

Inkulumbuso yephondo leMpuma Koloni uPhumulo Masualle ethetha kudliwanondlebe noonondaba eBishoUmfanekiso: BHEKI RADEBE

INKULUMBUSO yaseMpuma Koloni uPhumulo Masualle ukholelwa ukuba xa into ingonakelanga, ayifanelanga kutshintshwa endaweni yoko kufuneka kuqinisekiswe ukuba kuqhutywa ngalo mqela nempumelelo.

Le ntetho kaMasualle ikekelela kanye kwiziphumo zebakala leshumi elinesibini (Grade 12) apho iphondo leMpuma Koloni lithe lafumana umyinge ka-70.6% kwiimviwo zika2018. Ezi ziphumo zenze imbali nanjengoko eli phondo lingazange layizuza impumelelo efana nale.

Kunyaka ophelileyo, uMasualle ebesoloko enethemba lokuba “uzinzo” olukhoyo kwisebe lezemfundo lakuza neziphumo ezihle.

UMasualle ebekwasoloko ekholelwa ukuba iinguqu zakuza xa kumiliselwe imigaqo hayi xa kujongenwe okanye kutshintshwa iziqu.

“Uyitshintshelani xa ingonakelanga into. Ungayitshintsha into kuphela xa kukho undonakele. Ndinethemba lokuba izinto ziza kuqhuba ngokwezicwangciso. Umbuso wona uza kutshintsha kweyeSilimela kulo nyaka, kodwa into ebalulekileyo kukuqhuba ngokwezicwangciso zeenkqubo ezimiselwe ukuphucula imfundo,” utshilo uMasualle.

Izolo amagosa eNdlu yoWiso-Mthetho eBhisho ebethe bhazalala ephondweni ehlola ukulungela kwezikolo umhla wokuqala wokufunda kulo nyaka.

UMasualle uthi kukho izikolo apho izixhobo zingekafikeleli. “Zizikolwana ezimbalwa kakhulu apho izinto zazo sele zifikelele kuzo. Ngokuqinisekiswa lisebe lezemfundo, zonke izixhobo ebekufanele ukuba zisesikolweni ngomhla wokuvulwa kwezikolo, umhla wamashumi amabini kule nyanga awunakufika ungenzekanga lo msebenzi,” utsho uMasualle.

“Ndithethile namagosa ezemfundo kuba into esemdleni kum kukuba kwenziwe isicwangciso sokuqinisekisa ukuba umsebenzi omhle osele wenziwe uyaqhuba.”

Ethetha ngempumelelo ezuzwe liphondo kuGrade 12 ka2018, uMasualle ukhumbule ongasekhoyo uMphathiswa wezeMfundo uMandla Makupula.

“Le mpumelelo siyiqhwabela izandla kongasekhoyo uMphathiswa wezeMfundo uMandla Makupula. Ndiyamazi ukuba asingomntu othanda ukunconywa kodwa ndiyayazi ukuba ngechulumancile yile mpumelelo.

“Ngo2016 sahlala phantsi, senza isicwangciso esithi ngo2018 izinto kufuneka zitshintshile kwisebe lezemfundo. Le mpumelelo ifana nesithembiso kubantu baseMpuma Koloni, asikwazi tu ukohlukana nayo. Abantu beli phondo balindele lukhulu,” utshilo uMasualle.

“Ixesha lokuphuma kweziphumo zikaGrade 12 ibisoloko iyincindi yekhala kubantu abathanda iMpuma Koloni, kodwa ngenxa yomsebenzi wamagosa ezemfundo kwanabafundi bakaGrade 12 ka2018 ngoku sikwixesha lethemba. Ngoku sikwimeko yokulungisa ubume nesidima.”

Uthi uzinzo esebeni luncedisile kakhulu kwezi ziphumo, “kodwa into esingenoyitshintsha kukuba ixesha lalo mbuso (ka2014-2019) lifikelela esiphelweni ngoku”.

“Into elindelekileyo kukuba urhulumente okhokelwa yiANC aqhube nalo mqela sele wenziwe. Ngaphandle koko, kwisebe lezemfundo kukho amagosa aqeshwe ngokusigxina nendingenamathandabuzo kwelokuba enza umsebenzi ekudala ewazi.”

sithandiwe.velaphi@inl.co.za