Mayilime iye etyeni ngesiXhosa!

AmaXhosa anamhlanje awanakuzithemba, awanasibindi kwaye awazingci ngokupheleleyo ngolwimi lwawo.

Umhla nezolo kwiiNkomfa zoLwimi ezisingathwa yimibutho yeelwimi, amasebe ombuso nakwiingqungquthela zikazwelonke eziququzelelwa ngamaziko emfundo enomsila, iingcali zolwimi, abahlohli beelwimi kwanamagosa karhulumente ahlala ethetha ngeendlela ezahlukileyo zokuphuhliswa kolwimi.

Phakathi kwezi ndlela kunokuphuhliswa ngazo ulwimi, ndingakhankanya ukusetyenziswa kolwimi ngokuthi luthethwe, lufundwe, lubhalwe kwimijelo eyahlukileyo equka usasazo nakubuntatheli, ushicilelo nakuphandonzulu, kufundiswe ngalo, kwaye lusetyenziswe ngaphandle kwemida kumaqonga ombuso; awomthetho; awonyango; njalo njalo.

Ndithi ndakuphawula ke mabandl`akowethu, ndifumanise ukuba ukubhalwa kwesiXhosa, ingakumbi kuncwadi olunokufundwa emakhaya nasezikolweni, kuhamba ngokofudo.

Ndikwaphawula nokuba kweli lizwe, ukusetyenziswa ngokukhululekileyo kwesiXhosa, ngamaXhosa ke phofu, kumacandelo ombuso afana nomthetho, kwezemfundo, kwezempilo nasemakhaya maxa wambi, kuya kusihla ngokuhla kangangokuba kule mihla wofika enconywa kakhulu umntu othetha kamnandi isiNgesi neAfrikansi ukodlula lo uthetha isiXhosa sakowabo esisulungekileyo.

Mna ke ndindedwa, ukulangazelela ukusetyenziswa kolwimi lwasemzini ngaphezu kolu lwakho, ndikubona njengokuba sisisizwe, siya sibhanxeka ngokubhanxeka, siya sitshabalala ngokutshabalala ezingqondweni, kwaye sibulala intsika yethu, ulwimi lwethu.

Akukho nto indicaphukisa ukogqitha le yokuba xa umntwana okanye umntu ongumXhosa egqwidiza ekuthetheni isiNgesi, ubone ehlekwa ngabanye kangangokuba kude kolathiswane ngaye, naye ke lo uhlekwayo umbone engumnyebelelana ngeli lixa engenzanga kwanto igwenxa.

Ukugqwidiza ekusebenziseni ulwimi olungelolwakho kungasisono njani, kungalishwangusha njani? Ixelegu nesihandiba ngulowo ugweba umntakwabo nodadewabo ngokugqwidiza kwakhe kulwimi olungelolwakhe.

Bantu basekhaya, bantwana bakowethu, nakhe nalibona iNgesi lihleka elinye kuba ligqwidiza ukuthetha ulwimi lwesiXhosa? Nakhe nambona umntu oliAfrikaner ehleka owakubo kuba egqwidiza ekuthetheni isiNgesi? Oku kunqabe kakhulu kuba ezi zizwe ziyazithanda, zizixabisile, kwaye zibahloniphile abakubo.

Abemi bamazwe aphesheya bafika apha baqhankqalaze kanobom ukuthetha olunye ulwimi, koko uya ubabone bethetha ngokukhululekileyo iilwimi zabo zenkobe, kuba kaloku zizo abazithembe kuzo.

Nditsho mna nkqu neziphathamandla zamazwe afana neJamani; Tshayina; Koriya; Japani; Rashiya; Fransi; njalo njalo, awufane uzive zitsala nzima zizama ukuthetha isiNgesi ukuze ziviwe ngabemi beli lizwe.

Oku bakwenza bengenazo tu iintloni ngeli lixa beziindwendwe kweli lizwe, kodwa thina ngoku singabalapha, siye sizidele ekubeni sithethe siqhabalake ngezethu iilwimi. Hayi nihlazekile ndinincamile maAfrika, nilihlazo maXhosa akowethu.

Luya kuthi ukuze lukhule, luphuhle kwaye luhlonipheke ulwimi lwethu isiXhosa, sitsho ngamxhelo-mnye ukuba mayilime iye etyeni, sithethe ulwimi lwethu kuphela, kwaye ekwenzeni oko, singacengi solala phi, singahleki nenye ehlekisayo!

Iilwimi eziphuhlayo njengesiNgesi; iAfrikansi; isiJamani nesiFrentshi, ziphuhla kuba abo bantetho izezi lwimi, abadlali ngazo, bayazingca ngazo, bafunda kwaye bafundiswa ngeelwimi zabo, babhala ngeelwimi zabo, abavumi ukuma kwiinkundla zomthetho ngaphandle kokuba kuthethwa ulwimi lwabo, kwaye abanalo nelincinane ixesha lokuthetha olunye ulwimi ngaphandle kolu lwabo.

Abantu basemzini abasokuze bakubone kubalulekile ukufunda ulwimi lwethu kuba kwathina siyalweya kwaye siyaludela.

Bona kwale nto xa umXhosa edibana nomntu wasemzini etshintsha ngoko nangoko ukuthetha ulwimi lwakhe, asuke ancokole naloo mntu ngolwimi lwesiNgesi okanye iAfrikansi.

Ningafane nenze amanqam ukusukela namhlanje, nonke maXhos`amahle, amaXhosa kaMalangana noGwebiinkumbi, nizixelele ukuba nokuba nithetha nabani na, nanini na okanye naphi na, nina zinto zizingcayo ngolwimi lwazo, nakuthetha isiXhosa qwaba, ninganikezeli ngaso, nixolele kuhle ehlayo, kunyuke enyukayo, ninganikezeli zide zilime ziye etyeni ngolu lwimi lwenu lumnandi kangakanana, nikhangele ukuba isiXhosa asiyi kukhula, siphuhle, sihlonipheke kusini na!