Mbananga: ‘Ndakuqhwaba ngempama uny*** Mandisa!’

Mandisa Titi

Umanejala kwicandelo lezonxibelelwano kwi-Ofisi yeNkulumbuso yaseMpuma Koloni, uMandisa Titi, uvule ityala kumapolisa aseLusikisiki emangalela ugxa wakhe uSonwabo Mbananga – osisithethi kurhulumente wephondo – kulandela izityholo zokuba uMbananga ugrogrise uTiti ekwamkhankqula ngezithukokazi.
Oku kwenzeke eLusikisiki ngoLwesihlanu ngethuba iNkulumbuso yephondo, uPhumulo Masualle, ibityelele le dolophu ngelokuqoshelisa imisitho yenyanga yabasetyhini. Xa ubani esiva icala likaMbananga nelikaTiti, kulo mba, ungaphazama ucinge ukuba lisekezelwe kumboniso bhanya-bhanya ngenxa yendlela abawubeka ngayo lo mbandela ubangele umothuko kumagosa aphezulu kwisirhulumente seMpuma Koloni..

Isizekabani sale ntsinda-badala ngumba wenkqubo ebekufanele ilandelwe licandelo lezonxibelelwano kwi-Ofisi yeNkulumbuso malunga nalo msitho kaMasualle eLusikisiki. Kulapho kucaca ukuba esi sibini (uMbananga noTiti) asikhange sivisane, nto leyo ekhokelele ekugrwangxulaneni kwabo. Kwimbalelwano ebonwe liphephandaba I’solezwe nebijoliswe kuSitembele Mase, ongumcebisi wezopolitiko kaMasualle, uTiti ubhale ngolu hlobo: “Into endiyithethileyo yeyokuba ‘Sonwabo makhe sithethe’.”
UTiti uthi, ngokwale mbalelwano ayibhalele uMase, uMbananga umxelele ukuba: “Sithethe ntoni, sithethe ntoni. Jonga ndakuqhwaba ngempama uny*** Mandisa Titi. Ndakukunyisa mna, ndakukuqhekeza.”

UTiti uthi oku kwenzeke abantu bejongile. Ukwabulele ugxa wakhe uCamagu Mzauziwa esithi ukuba ebengekho ngekuthethwa enye into ngoku. Kodwa uMbananga, ngethuba encokolela I’solezwe, uthi ukungavisisani kwakhe noTiti sele kunethuba kuqhuba.
“Mna noMandisa, sele ilithutyana singasabonisani kakuhle, akandithethisi apha emsebenzini. Besinesicwangciso senkqubo ezakulandelwa ngalo mhla walo msitho [eLusikisiki] kwaye yonke lo nto ibisenziwa yi-ofisi kaMandisa.
“Andiyazi nokuba ebenze isivumelwano sokuba kuza kubakho uMorning Live [inkqubo yeendaba kwaSABC 2 nakwaSABC News 404], kodwa ndive sele esithi ndim obangele ukuba angabikho uMorning Live phaya. Ndothukile xa ndisiva ngamagosa aphezulu apha emsebenzini esithi mna ndihlehlise uMorning Live.

“Ndisajonge oko, ndivele ndabona uMandisa engena evathe iqaqa kwenye indawo ebesikuyo eLusikisiki, esithi ufuna ukundibona. Ndiye ndamxelela ukuba andinamdla wokubonwa nguye, wanyanzela esithi ufuna ukundibona. Ndithe ndakuthi andizukumbona wathi uzakundiqhekeza. Ukuphendula, ndothukile, ndimxelele ukuba uyakuba wenze impazamo xa enze lo nto kuba ndiza kuzikhusela,” utshilo uMbananga.

Image may contain: 1 person, smiling, selfie, closeup and indoor

USonwabo Mbananga sisithethi sikarhulumente weMpuma Koloni.

UTiti akakhange afumaneke emnxebeni, ngethuba etsalelwa liphephandaba I’solezwe. UMase uxelele I’solezwe ukuba uyifumene imbalelwano esuka kuTiti. “UMandisa akekho phantsi kwam ngokomsebenzi. Mna ndingumcebisi wezopolitiko kwi-Ofisi yeNkulumbuso, ngoko ke andingeni ndawo kwimiba yabasebenzi bale ofisi,” utshilo uMase, ekwathi noMbananga ikhona imbalelwano abeyifakile, ekhalaza ngoTiti. Kazi yozala nkom’ oni na. Singasemoyeni!