Mene: ‘Ningasebenzisi gwenxa iimoto zomsebenzi’

ULieutenant General Nomthetheli Mene eseAliwali North kugqityezelwa iphulo likagqogqa, ebekunye nooConstable abatsha kraca. UMFANEKISO: SAPS

UMkomishinala wamaPolisa eMpuma Koloni, uLieutenant General Nomthetheleli Mene, uyalele ooConstable abatsha ekubeni bangakhe bazibandakanye nolwaphulomthetho.

UMene ukutsho oku ngoLwesibini kule veki ngethuba beboniswa ngendlela yokusebenza nanjengoko izintsuku zokugqibela zexesha leziyunguma kummandla iJoe Gqabi.

Ngokwengxelo ephuma kuWarrant Officer Majola Nkohli ithi, OoConstable aba (AmaPolisa) nababeyi-200 baqale ngokumamela intetho kaMene, eSAPS Sport Club Hall, eAliwal North.

“BooConstable ningazibandakanyi nolwaphulomthetho, ndiyanicela ningazisebenzisi gwenxa iimoto zomsebenzi. Andirhaleli ukuva izikhalazo ezimalunga nolwaphulomthetho nokuziphatha gwenxa kwePolisa. Abaninzi oogxa bethu baphelela ejele,” utshilo UMene.

UMene ukwancome umsebenzi wabo ngeli xesha leziyunguma esithi kwezomvula bazinikele besenza umsebenzi wabo beqinisekisa ukuba abantu bakhuselekile kwaye nabantu bayawuthobela nomthetho.

IMpuma Koloni yamkele ooConstable abayi-987 ekupheleni kuka2023, nabebeqala ukungena enkomeni kweli xesha leziyunguma, ifestive season ukutsho.