Mkhulu umahluko phakathi komtshato wesiXhosa noduli lwesiNtu

Ngokwenjenje ndityhila lo mbuzo kudala ubuzwa ungomahluko phakathi komtshato wesiXhosa noduli lwesiNtu.

Umtshato wesiXhosa:

Umtshato wesiXhosa ngumtshato omtsha owenziwa ngabantu asele begabadele kwimpucuko nemfundo, nabawenza besekeleze iintshukumo ezimemelela ubuAfrika nokubuyiswa kweAfrika.

Lo mtshato uqhutywa xa umyeni egqibile ukulobola intombi ayizekayo. Maxa wambi lo mtshato uqhutywa isigaba esinye ube kulomyeni kuphela. Okanye ke uqhutywe izigaba ezibini ngokuthi baqale abatshati bayokufungiswa ecaweni ngumfundisi kulo ntombi.

Kanti ke kwezinye iimeko abatshati batshata kwiiofisi zakwandabazabantu baze bayokusikelelwa kulo ntombi ecaweni ngumfundisi.

Xa uza kuba zizigaba ezibini umtshato amakhaya endiselanayo (masithi ooMiya nooMaduna) benza isivumelwano sokuba xa kutshatwa ecaweni kulontombi, umtshakazi nomyeni baza kunxiba isiLungu, baze xa betshata kulomyeni banxibe isiXhosa.

Kulomyeni umtshakazi uza kunikwa umkhonto awuhlabe emaxhantini obuhlanti. Xa uqwalasela lo mtshato wesiXhosa eyona nto ibalulekileyo kuwo bubunewunewu nezinto ezintle ekufuneka zibonwe ngabantu neetshomi zabatshati.

Kaloku kufuneka kunconyiwe. Into entle iyanconywa. Lo mtshato wesiXhosa ngumtshato oxakekisa kakhulu ingakumbi kuSomtshakazi, intombi le yendayo.

Kuye kufuneke ahle esenyuka, athi esiya kubasiki beempahla zakhe zomtshato, iilokhwe zikanokutsho nemibhaco yesiNtu, nobuyokoyoko beentsimbi; abe ebaleka eleqa ukulungisa iinwele esaluni; kulapha ukufakelela iinzipho namashiya nokuqatywa komlomo iipolishi zasemLungwini.

Ubuso nabo bufuneka bungalibaleki kwiiqhunkqu zasemLungwini. Alikho nelincinci ixesha lokuba ahlale ekhaya nabantu abadala kwanezizalwane, apho aza kuyalwa khona ngemiba yasekwendeni.

Inkoliso yabantu ahamba nabo kwezi hambo zokuxakeka ziitshomi zakhe ezizaziyo ezi ndawo zeehombo. Inqabile into yokuba aphelekwe ngoodadobawo noodade bakhe abadala.

Kwiintombi ezimphahlayo akufani nakwimeko yoduli lwesiNtu, nezinabantwana ezibafumanele emakhaya ziba lapha, kanti nezibuya ekwendeni ngokunjalo.

Yile nto uva xa kuhlekwa umakoti mhla kuqhawulwa umtshato kusithiwa, zange ayalwe wayelibele kukuhlala esaluni. Xa uduli lomtshato wesiXhosa luphuma kwenziwa umthandazo omfutshane kumenyelelwa uYehova ukuba akhanyise iindlela, angcwalise umtshato.

Emva koko umtshakazi ukhutshwa kowabo ngengoma yamakholwa kuhlatyelwe kuthiwe, ‘Simbona ngothando lwakhe luyamangalisa’.

Kungenjalo kuthiwe: ‘Siyakudumisa Nkosi yamakhosi, eZulwini kulawula wena, nasemhlabeni kulawula wena’. Emva koko iba ngumngcelele weemoto ezihonjisiweyo eziqhutywa ngohlobo olugqiba indlela. Zonke iindlela ziya kulomyeni. Kumnandi kuyafotwa.

Kulomyeni, umyeni uza kuthi chu umfazi wakhe ngesandla sasekhohlo bacande inkundla bebahle bechulile. Bahamba baye kuhlala kwizitulo zabo ezibekwe enkundleni.

Baza kuyalwa ke ngoku. Ngexesha lokuyala imeko ayifani neyoduli lwesiNtu, abayali kwiimeko ezininzi iba ngoochwepheshe abaqeshwe ngeemali ezinkulu ngenxa yobuciko babo, okanye iimfundimani ezidume ngokwakha imitshato. Le nto kufuneka ibentle iwuxhome umgangatho, ungaphoxeki umtshato wabantu. Olu hlobo lomtshato luvamile ukukholisa ngokuqhawulwa kwiinkundla zakwamantyi. Abaziyo bathi kuye kuxatyanwe ngeemali ezinkulu abazichithileyo.

Uduli lwesiNtu:

Uduli ngumtshato ovamise ukwenziwa ngabantu abasangqingqiza emva kwimpucuko nemfundo. Wenziwa ngaba bantu bazibiza ngokuba bangamaqaba, xa sele kugqityiwe ukulotyolwa.

Phambi kokuba luphume uduli lwesiNtu, kuthathwa intombi eyendayo ebizwa ngokuba ngumntwenyana, iphelekwe ziintombi ezine. Kukhethwa iintombi nto, ezime amabele.

Iintombi ezingekaguqi emva kocango; iintombi ezingekateketisi, ezingekaluphathi usana ngezandla, iintombi ezingekazali.

Baza kusuka emalanga bekhokelwe yinkazana, udadobawo womntwenyana, kuhanjwe kuyiwe emlanjeni. Ngasemva kulandela unozakuzaku ongumnakwe bentombi eyendayo.

Emlanjeni baza kufika bakhulule bahlambe ngesilawu samathile lawo kumanzi abalekayo. Amabhinqa ahlamba kwindawo ehlamba abafazi.

Indoda ihlamba kwindawo ehlamba amadoda. Ngeli xesha ke kukhutshwa umgqwaliso nesimnyama, kufuneka umke namanzi abalekayo. Umntwenyana akufuneki aye ekwendeni enesimnyama, esiza kumenza angazali, angafunwa nayindoda namadodakazi. Kufuneka afike entlahlile.

Xa bebuya emlanjeni babuya sele benxibe ngolunye uhlobo: unozakuzaku neentombi banxibe njengabatshakazi, udadobawo unxibe njengomfazi omdala. Intombi eyendayo ibhinqiswe umbhaco wabafazi, ayinxibanga ngasentla, yombathiswe ingubo emhlophe. Umzimba uqatywe ichitywa. Ngoku bakhokelwa ngunozakuzaku, kulandele umntwenyana, emva kwakhe ziintombi ezine, ngasemva ngudadobawo. Bafika ekhaya bangene ebuhlanti bandlalelwe ukhuko kweli cala lasekunene lesango. Ebuhlanti kukho amadoda. Kuza kungeniswa iibhokhwe.

Emva koku inkulu okanye ixhego elidala lasekhay’apha liza kuma emaxhantini, linqule kwizinyanya lixele ukuba kukhutshwa intombi engubanibani iyenda, yendela emaNantsini, ikhutshwa ngebhokhwe kamathulantabeni embala uthile. Liyicelela inzala. Ibhokhwe iyabanjwa emva koko kubhekiswe kumntwenyana, kuthiwe, “Nobani nantsi ibhokhwe yakho, uze wende kakuhle uziphathe kakuhle, uzale, singevi izimanga ngawe!” Iyabanjwa ixhelwe, ayihlatywa ngamkhonto. Kukhutshwa umshwamo kumkhono wasenene wojiwe. Kuqale kutye umntwenyana kulandele unozakuzaku, inkazana, neentombi ezine.

Emva koko bojelwa iimbambo zecala lasekunene, batye. Umkhono nomlenze weli cala lasekunene uphekwa ebuhlanti kwimbiza eyodwa. Wakuvuthwa umkhono utyiwa ngumntwenyana neqela lakhe.

Abanye abantu batya inyama yecala lasekunxele. Umntwenyama ebuhlanti unxityiswa amaqhina emqaleni, intambo yenkomo yakowabo ngudadobawo (inkazana).

Umlenze wecala lasekunene uyaphathwa luduli, uza kuba ngumphako oluza kubuza ngawo indaba kulo myeni.

Bakuphuma ebuhlanti baya endlini enkulu koyokubonwa impahla ephuma nomntwenyana kowabo. Iba ziimpahla zokombesa oonina bomyeni namadodakazi. Iba ziimpahla zeentombi, iiemele, iimbiza zokupheka, izitya zokuphakela neekomityi, amagaba okuhlakula.

Eli ke lixesha lokuyala intombi ixelelwe ngezinto ikhaya elisilele kuzo, kuthiwe ingaqumbi. Ixelelwe ngendlela yokuziphatha emzini, umahluko phakathi kobuntombi nobufazi. Ixelelwe ukuba izinto zayo ingahombisi ngazo ibaboleke abanye abafazi xa bezokuziboleka. Uyalwa ngamadoda nabafazi bonke bekhaya noonolali. Emva koko uduli lukhutshwa ekhaya ngemiyeyezelo.