Mthembu: ‘Sister Mavis aniwazi umsebenzi wefriji, buzani kuMbalula’

UMONGIKAZI wesibhedlele iMilpark eRhawutini, uMavis Mahlakoane, uchaze uMphathiswa kwiOfisi kaMongameli, uJackson Mthembu, njengomntu ohlala ezolile futhi onemvakalelo ngabanye abantu.

UMahlakoane ebethetha kumngcwabo kaMthembu eMalahleni eMpumalanga ngeCawe. Ebenikwe imvume lusapho ukuba athethe njengoko ibinguye obesonga lo Mphathiswa esibhedlele.

Njengoko uMthembu ebeliqhula, bekungenakungahlekwa kwelo gumbi lakhe lokugula.

“Ndibone endibiza, wavula ifowuni yakhe wathi kum ufuna ukundibonisa enye into. Uye wavula ifowuni yakhe eneevidiyo, ekucaca ukuba babekumsitho othile. Undibonise utat’ uBheki Cele edanisa, wathi ‘uyabona lo, mhla ndiphume apha ndiza kumbonisa ukuba kudaniswa kanjani, hayi le nto ayenzayo’,” uMahlakoane uxelele abazili.

USister Mavis Mahlakoane ethetha emngcwabeni kaMthembu UMFANEKISO: GCIS

Oomanejala besibhedlele baye bamzisela ifriji uMthembu, utshilo uMahlakoane.

“Ndiye ndathatha ukutya kwakhe ndakufaka efrijini, wabe ngelo xesha elele. Uthe xa evula amehlo, wathi ‘oh nindiphathele nefriji’, ndathi kuye ‘ewe tata’ kuba ebengafuni ndithi Mphathiswa. Uye wathi mandiyivule ifriji leyo, ndayivula, wavele wahleka esithi ‘hayi Sister Mavis aniwazi umsebenzi wefriji, hambani niyobuza u[Fikile] Mbalula uza kunixelela’.”

UMhlakoane uthi ubuninzi babongikazi bebesoyika ukuya kwigumbi likaMthembu. “Baye bathi kum ‘Sister Mavis, sicela uye kwaRoom 3 kukho isigulana esingumntu obalulekileyo’. Ndifike kuye ndabulisa, ndazixela ukuba ndingubani. Zange ndimbone umntu ozole kanjeya.

“Kusapho lwakhe nakwiOfisi kaMongameli, ndirhalela ukuvakalisa ukuba kutat’ uMthembu akhange songe u ‘Do You Know Who I Am (Uyandazi Ukuba Ndingubani)’. Utat’ uMthembu ebenobuntu.”

UMahlakoane uthi ngoLwesine, umhla abhubhe ngawo uMthembu, uye wamxelela esithi “Sister Mavis kunzima”.

“Ndimbuzile ukuba kwenzeka ntoni, wathi umatshini wokuphefumlisa (oxygen) uyabanda. Ndiye ndambamba ebusweni ndafumanisa ukuba buyabanda. Ndithathe itawuli yakhe yobuso, ndayifudumeza ndamshushubeza ubuso. Uye wabulela kakhulu. Emva koko ndiye ndambuza ukuba ndingamenzela na iti yeRooibos emnyama, wayisela wabulela kakhulu.”

“Ndiye ndabona ukuba kuya kusonakala ngokwempilo, ndamcela ukuba afake umatshini kodwa wathi uyabanda. Ndifowunele ugqirha, wathi uza kufaka imaskhi eza kumenza aphefumle ngcono, kodwa wayala. Ugqirha uthe kuza kufakwa umbhobho emqaleni wavuma, sayenza lo nto. Siye safowunela omnye ugqirha oye wabhubha ekwinqwelontaka KwaZulu Natal. Sizamile, bonke oogqirha bekhona, kodwa kwabe sele kukubi wasishiya ngo-13h20 [ngoLwesine],” utshilo Mahlakoane.

Umntwana kaMthembu, uThuli Mthembu, uthe: “Ayisothusi eyobona imifanekiso katata ehleka futhi edanisa, kuba leyo yinto ebethanda ukuyenza. Utata ebelenza uvuyo nokuhleka njengesonka semihla ngemihla.”

UThuli uthi iimfundiso abazifunde kuyise asokuze bazilahle. “Tata wenze okuninzi ebomini bakho, kwimingxili eyohlukeneyo, kodwa besihlala siziva njengabona bantu bazintsika kuwe. Akekho umntu okwaziyo, obengayazi ngesikuzuzileyo. Leyo yindlela ubuzingca ngayo ngokuba ngutata wethu.

“Usifundise ukuba ukusebenza nzima nokundiliseka zizinto ezihamba ngaxeshanye, ngokufanayo nomthandazo kwanenzondelelo,” utshilo uThuli.

Unkosikazi kaThembu, uThembi Mthembu, umchaze umyeni wakhe njengomntu obenothando nenkathalo.