Musa ukusebenzisa igama ungalazi!

Siyaphoxa ke kambe isiXhosa sakusetyenziswa ngokungaqondi. Kulo mxhamsholo wokuzama ukubuyisela isiXhosa esiXhoseni, baninzi abantu abathi babenekhwele bafune ukuphosa esivivaneni.

Kwimicimbi neemeko ezahlukileyo, apho sithi sifune ukusibanga sisirhola phantsi komcinezeli isiXhosa, ubani ubamba nokuba yindawoni na afikelela kuyo, kuthi ukuba asindawo yomeleleyo ikruncuke. Kunjalo ke ukuphoxeka kwethu sizamana nokuphanga isiXhosa sethu kutshaba.

Sele kuzihlandlo ziliqela apho ndithi ndifumanise ukuba umntu ngeba uzama ukuthetha isiXhosa sasemaXhoseni koko akasazi, mhlawumbi uyabhideka.

Abanye baba bantu ngababhali abanye ziindumasi ezingamaXhosa ezidunyiswe yimisebenzi yazo kumacandelo wambi, zithi ngokuduma kwazo ke zifune ukufaka igalelo nakulo mcimbi wokubuyisa isiXhosa sakowazo.

Kaloku into ethethwa ngumntu odumileyo nothandwayo iyema nokuba injani na. Yakuzama ke le mpi use ugxeke ukholwa; uthi uvuyiswa yimigudu yeendumasi ube uthintiliziswa kukuba ubisi namanzi ziyafana kuba azinantswane zombini. Imikhwazo engasi kwicala lokuphumela ehlathini ayilutho.

Eyona ngxaki iphambili ke kule mpi kukuba kukuxunela kwayo kumagama namabinzana nezaci namaqhalo engawazi gqibi; itsho loo nto ugxobheke lowo mzamo.

Kubaluleke kakhulu ukuyazi imvelaphi yegama lobuciko olisebenzisayo ukunonga intetha yakho ngeenjongo zokubuyisela isiXhosa endaweni yaso.

Lulwazi lomnombo wegama okukunika indlela nendawo omawulisebenzise kuyo igama lobuciko, ungaliphosi njee!

Ukuba akunalo ulwazi olunabileyo ngegama, musa ukulisebenzisa kuba hleze ulisebenzise gwenxa, ze ngokwenjenjalo ungakufezi oko ubujolise kuko.

Le migudu ingeloncedo woyibona naphaya kuninzi lweembongi zale mihla. Ezi mbongi zigxila kwisingqisho ngaphezu kobuhobe kwimibongo yazo.

Isihobe sineempawu ezenza ukuba sibe sisihobe, hayi nje izigqigqana zezivakalisi nokusetyenziswa kwesingqisho neziqhakancu.

Ewe, imfanozandi nemvanosiphelo zezinye zeempawu ezibalulekileyo kwisihobe, kodwa ukuzisebenzisa ngobuqungqutha kuyawona umbongo.

Sele ndineminyaka ndahlukanayo nokubonga eqongeni, kanye ngenxa yezi zathu zokuthukwa kwesihobe ziindlela zokubonga zale mihla.

Ndibe nenyungu novuso akudanduluka umntwanenkosi umfo kaPhoswayo kumcimbi ebesuwubambe kwaNokholeji kutsha nje. Ndatsho ndeva ukubonga kwasenkundleni endingasakuvayo.

Eminye imigudu engasincedisiyo yileyo ingokuqanjwa kwamaqhalo nezaci ezitsha. Asimpoxo ingangoboya benja into elapho.

Abantu bazakhela amaqhalo nezaci ezizezabo nezimveli yazo ikwawabo amava kuphela. Indlela yokuqanjwa kwamaqhalo emiyo ibaxiwe, asindlela yokwakhiwa kweentetha zobuciko zakwaXhosa.

Iqhalo okanye isaci asintetha intsha neqanjwayo, koko yintetha yabantu yemihla ngemihla eyakhiwe ebucikweni babantu.

Awunakwakha qhalo lesiXhosa ungazihambi iimbizo zamaXhosa, apho uthi uve ukucikoza nokucivotha kwawo xa esomp’ imib’ etshis’ ibunzi.

Ubuciko asinto ihlala isezinzitsheni, buvela xa kusontshwa injece eyintsindabadala. Ziyimpoxo ke ezinye zeentetha esizivayo nekuthiwa ngamaqhalo okanye zizaci, zibe zinganakwatsobi!

Kambe ke silila ngasonye, kuba ezintliziyweni zaba bantu kukho ukuxunela ukwakha, hayi ukuchitha.

Udonga alubigoso ngokomnqweno womakhi, koko ibakukuqhwalela kumakhi okwenza udonga goso. Ngako oko sithi sivuya kukubona imigudu yamathandazwe sibe sihlupheka bubuqungqutha bawo.

Impoxeko enje ayenzeki esiXhoseni kuphela, nakwezinye iilwimi. Kananjalo oku akupheleli nje kulwimi olusesikweni, kukho nokolwasezindle.

Ingcebiso yam ke kula mathandazwe kukuba mawaphande, aqiniseke ngokuliqonda igama lobuciko ngaphambi kokulisebenzisa.

Ukuba igama akuliqondi ngokupheleleyo, mhlawumbi ufumana iingcaciso neenkcaza ezahlukileyo ngalo, musa ukulisebenzisa.

Kananjalo, ukuba uyazi lisetyenziswa ngokwahlukileyo kwiindawo ezahlukileyo, cacisa xa ulisebenzisa ukuba ulisebenzisa ngokwayiphi na indawo, ungaquki.

Owenu kwisiXhosa, Nxuba.