Mzali iba ngumzekelo emntwaneni!

Uhlobo wena mzali oziphethe ngalo, umzekelo ukuba uyanxila okanye ubetha iqabane lakho phambi kwabantwana, nabo abantwana bakuthi bazeke mzekweni benze oko ukwenzayo.

Le nto ke ithi idale ukonyuka kwezinga lobundlobongela nokungaziphathi kakuhle kulutsha. La amazwi avele ngethuba amagosa esipolisa aseMonti ezinike ithuba loyokumamela iingxaki ezijongene nabantu eNeeds Camp eMonti ngempelaveki, nalapho bekukwasungulwa nephulo lokuthi phantsi ngokuxhatshazwa kwamakhosikazi kwakunye nabantwana elithabatha iintsuku ezilishumi elinesithandathu.

UMasitishi wesikhululo saseFleet Street eMonti uBrigadiya Mxolisi Mqotyana, uthi luxanduva lomntu wonke ukulwa ukuxhatshazwa kwamakhosikazi, nalapho athi ulwaphulomthetho lwasekuhlaleni umhlali angalilungisa kuba nguye olazi ncakasana.

“Yinxaxheba yethu sisonke ekuhlaleni ukuba silwe ukusetyenziswa gwenxa kweziyobisi nokubulawa kwabantu abadala. Nathi singamapolisa sinoxanduva lokukhusela abahlali,” utshilo uMqotyana.

Uthi luxanduva labahlali ekubeni bazichaze iindawo zentselo ezingavaliyo kummandla waseNeeds Camp.

Into ebangela ukuba sisoloko sibongoza abantu ukuba mazivalwe izikroxo kukufuna ukusindisa abantu kwiziganeko zokugwintwa.

Xa kunokusetyenziswana zingehla ezi ziganeko zikumila kunje. Abahlali baye bafumana ithuba lokuphakamisa izikhalo zabo malunga namapolisa.

Uninzi lukhalazele ukungahambeli ndawo kwamatyala okubulawa kwabantu eNeeds Camp, lusithi aphelela esithubeni amatyala wabo kwaye awahambeli ndawo.

“Ayilulanga eyokuchaza izikroxo ezingavaliyo kuba kaloku singajongwa njengeempimpi, sibonelelwe zizigilamkhuba,” oku kudizwe ngomnye wabahlali.

Kodwa kusenjalo, uMqotyana uphendule kwizikhalo zabahlali ngelithembisayo, esithi uza kuzithabathela ingqwalasela ezi zikhalo zabahlali.

Namasebe karhulumente ebe yinxalenye nale mbizo nalapho ebecacisa ngendima ayidlalayo eluntwini – elifana nelezeKhaya, eleNtlalo yoLuntu nelozoBulungisa.

UBomkazi Manciya weMasimanye Womens Rights International obe yinxalenye nomsitho, uthi sele ingamashumi amabini anesixhenxe kuqhuba eli phulo, ingaba utshintsho lukhona kusini na abalenzayo bona bengabantu abajongene nokunceda amaxhoba.

Uthi icekwa lilele kubo ekubeni baqinise nangakumbi.

UWarrant Officer uHazel Mqala uthi oku ibi zinzame zokuzisa iinkonzo kubahlali baseNeeds Camp kwaye bafumane nethuba lokuvakalisa izimvo zabo kwanezikhalo zabo.