Nam Ndandingazi

Amehlo ayegcwele uthando, Indlebe zivalwe bububele, Ndingafuni nokuva ngaye, Abantu bendicebisa mna ndizicebula kubo, Endibiza ngosithandwa sam, Ndingaqaphelanga ukuba uyandigenya, Andijonge andincumele ndakumnikel’umva andinyevulele, Ndandingazi ukuba ungumkhohlisi.

Wandikhohlisa ndakhohliseka, Ndabek’ithemba lam kuye, Eyimvuzemvuze enobubele, Kanti uthi “lala gusha ndikuchebe”, Wayishiya intliziyo yam ityumkile, Iipokotho zam zibhokoxekile, Ubomi bufana nencindi yekhala, Nam ndandingaz’ukuba ndiqondene noSomaqhinga.

Ndandithi siyakwaluphala sobabini, Sibambane sisiya endodleni, Kanti uzakundityekeza phambi kwexesha, Ayishiy’intliziyo yam ibubutyobo, Egameni lothando ndamfameka, Ndabuyela eluntwini ndimanyonywana, Ndasala ndingumph’ochutywe walahlwa, Kodwa andisoli mntu ngalo nto, Yaba sisifundo sokuqala sobomi, Nam ndandingazi ukuba yingcuka eyambethe ufele legusha.

Wayishiy’intliziyo yam izingceba, Bendinqanda ababonayo mna ndingaboni, Bendinqwanqwada mna ndinqwale, Kanti ndingen’emgibeni wobudenge, Ndingeniswa yinkohliso nobumfama, Bethetha abazali ndabazulisela, Zithetha izihlobo zisithi ndiyantlokothiswa, Ngamehlo engqondo ndandibona ikamva eliqhakazileyo, Ngamehlo enyama ndibona ikamva eliqaqambileyo, Ndandingaz’ukuba ndibethwa ngemfe iphindiwe.

Ndandisithi ungumhlobo kanti ulutshaba, Ndandisithi ulubambo kanti usisibetho, Ndandicinga ukuba usisithandwa kanti ngumthakathi, Wayihlinza intliziyo wayihlahlela wandishiya ndihlazekile, Kodwa namhlanje ingqondo ihlaziyekile, Inkungu emehlweni igabukile, Ihlazo landishiya ndihluphekil’emoyeni, Kundehlele okundehleleyo kwaba sisifundo sobomi, Ndaqokelela iingceba zentliziyo yam, Ndazakhela ileli yokunyuka kobu bomi, Sonke sifunda ngeempazamo, Nam ndandingazi ukuba ndijongene nodyakalash’onkone.