Nantsi iR250 000 kwabanomdla wokuncedisa uSPAR ekucoceni indalo

Umlawuli kwezobumanejala kooSPAR baseMpuma Koloni, uAngelo Swartz UMFANEKISO: LEON HUGO

Ivenkile ethengisa ukutya uSPAR ubekele bucala ikota yesigidi seerandi kwabo banomdla ekumncediseni kwiphulo lakhe lokucoca indalo ngukuthi kupheliswe ukusetyenziswa kweeplastiki. 


Njengevenkile ethengisa ukutya, uSPAR uthi uyakuqonda ukuba ukusetyenziswa kweeplastiki, ezi afaka kuzo iimpahla zabantu, kunefuthe elibi kwindalo yethu. 


Ethetha eBoardwalk Hotel eBhayi kule veki, uAngelo Swartz, uza kuthatha iintambo zolawulo kuConrad Isaac, njengomlawuli kwezobumanejala, uthi uSPAR uzimisele ekuqiniseni iphulo lakhe lokucoca ezendalo. 


AbakwaSPAR baliqale nyakenye eli phulo, kwaye kwisigaba sabo sesibini bafuna ukukhuthaza abathengi babo ukuba basebenzise iibhegi ezenziwe ngephepha endaweni yeeplastiki. 


“Sicela umngeni kubantu jikelele ukuba beze namacebo. Imali engange-R250 000 siyibekele bucala ukuxhamlisa amacebo amatsha okwenza umahluko. 


“Simemelela kumashishini ngobubanzi, amashishini amancinane, izikolo, amaziko emfundo ephakamileyo [iiyunivesithi neekholeji] kwanabathengi bethu ukuba basixelele ngamacebo amatsha (okucoca indalo),” utshilo uSwartz.