Nceda kungcwatywe uWonga Booi

Umzimba kaWonga Booi onamashumi amabini anesibini (22) ubudala, ukwindawo karhulumente egcina izidumbu eSalt River eKapa njengoko kusenzima ukuba ubuye uze kokwabo kuMagwala eCofimvaba azokwazi ukufihlwa.

Lo ungasekhoyo akasenaye umama, unoobhuti bakhe kwakunye notata wabo okuMagwala ozitsalela nzima naye.

UWonga ubhaqwe ngeCawe ekuseni kude kufuphi nendlu yakowabo eseMarikana eKapa, ebhaqwa eze eshiyeke nempahla yangaphantsi kuphela, izihlangu kwakunye nefowuni zithathiwe.

Lo ungasekhoyo ufunyenwe enenxeba elingathi lelehamile entloko kwakunye nelemela entanyeni kwaye ubuso nomzimba wakhe sele uluhlaza.

USibabale Booi, 30, ongomnye wabakhuluwa bexhoba nobehlala nalo, uthi oko kwangeCawa akakabuboni ubuthongo ngenxa yombono awubone kumninawa wakhe xa ebefika kwindawo yexhwayelo ekuseni ngeCawa.

Ixhoba lifike eKapa eMarikana ngeyoKwindla kulo nyaka lisuka eCofimvaba, libizwa ngabakhuluwa balo ekubeni liyokutshintsha impilo, lizame nomsebenzi njengoko liphumelele uGrade 12 kunyaka ophelileyo.

USibabale uthi ebesemsebenzini ngoMgqibelo ngethuba encokola efownini nexhoba. Uthi engazi ukuba uyagqibelisa ukuncokola nomntwana katata wakhe.

“Ukubuya kwam emsebenzini ngorhatya bendimazi ukuba uye kubakhaya bethu andinangxaki, njengoko eqhele ukulalisa kubo. Ekuseni ngoMgqibelo ndikhwazwe phandle ngummelwane esithi mandizokukroba ingathi ngumninawa wam lo uwe phaya, ukufika kwam ebengekogqunywa kuba bekusafaniswa. Amandla aphele ndingekafiki kuba besendibona ukuba akasaphili ngokohlobo alele ngalo phantsi. Lo mbono mbi awukaphumi nangoku engqondweni, endingazi ukuba ndakuncedwa yintoni,” utshilo uSibabale.

Uthi ukuba mhlawumbi umzali ongumama bebenaye ngekungekho nje, kunzima, akukho nale yokuba bamthobe ngayo ukumzisa eCofimvaba njengoko nexhego labo lixhomekeke kwindodla.

Uthi uzamile ukucela inkxaso kwiqela leziduko zabo elikuFacebook elithi AMANTAKWENDE kodwa akayifumenanga koko ugxekiwe kusithiwa uyaxoka. Uthi noko ebengenakude axoke ngokufa.

USibabale uqhuba uthi bebesavuyela iindaba ezimnandi njengoko ixhoba ngoLwesihlanu belifumana iimpepha zalo zomsebenzi wobunogada, nebelizanyelwe ngubhuti wabo omdala ohlala kwenye ilokishi. NgoMvulo bekulindeleke ukuba aqalise ukuyokufolela umsebenzi kwiindawo ezifuna oonogada.

Uthi emva kwexesha elide engasebenzi efikile eKapa bekukhona ziqala ukulunga izinto zakhe uWonga. UWonga uchazwa njengokuba ebengumntu othanda ukuhlala nabakhaya bakhe ethanda ukubalisa amabali ahlekisayo nangona ebengumntu othuleyo nje. Ingxelo ithi abakhaya bakhe bebede bambize Mboyi xa befuna ukuba abalise loo mabali wakhe ahlekisayo.

Usapho luthi lowo ufuna iinkcukacha kwaye unqwenela nokufaka isandla kumalungiselelo omngcwabo womninawa wabo nangawaziyo ukuba uyakubanini angatsalela I’solezwe lesiXhosa okanye ku078 500 1173.