Ncedani iGwegwe!

Mhleli wephepha labantu iGwegwe sisikolo esiphantsi koRhulumente weMpuma Kapa?

Abantwana besi sikolo bayasokola. Abazali babo abaphangeli abanye bafundiswa ngoomhakhulu ngelixa abanye bengenabazali.

Intlupheko ibhalwe ebusweni. Isikolo asibiywanga kunqumla imfuyo. Indlela eya kwesi sikolo iphelile. Sikufutshane neSithili saseMthatha.

Akukho mntu onokusikwa yinimba aphose loo nto anayo? Kunzima ebusika naxa kunetha. – Umfundi, eMthatha