Nciphisa ungcoliseko lwendalo, unqande okungekehli!

Umonakalo owenzeka eEastern Beach eMonti nyakenye emva kokulatyuza kwamaza olwandle ngendlela engaqhelekanga UMFANEKISO: SITHANDIWE VELAPHI

INGXAKI yokutshintsha ngendlela engaqhelekanga kwemozulu kubalulekile ukuba ivele kwizicwangciso nakwintathozigqibo zikamasipala waseBuffalo City, kungenjalo isixeko sakuzibhaqa sixakene nengqumbo yemozulu.

Oku yingxam yentetho kaNomthandazo Hanise, wecandelo lolondolozo lwendalo eBuffalo City, ngethuba isixeko besibambe iqonga lohlaza (Green Forum), apho bekuxoxwa ngemiba echaphazela indalo.

Isehlo senyanga yeThupha nyakenye esingasose silityalwe mntu sokulatyuza kwamaza olwandle eEastern Beach, nawabangela ukuwohloka kwemigangatho, ngumfuziselo wokuba iinguqu ezingaqhelekanga zemozulu yinto ephila nabantu.

Kwiphepha lakhe, uHanise ulumkise ngelithi amaqondo obushushu aphezulu kwanomoya oshushu novuthuzayo yinto eza kuhlala ifika kwesi sixeko.

Ngethuba leengxoxo malunga nokusingqongileyo, izithethi zivumelene ukuba ukutshintsha kwemozulu ngendlela engaqhelekanga akuchaphazeli nje izityalo kwanezilwanyana, koko kuyingozi nakwimpilo yoluntu. Izithethi zikwathe kwankqu nephepha leswiti othi ulilahle, linefuthe lokutshintsha imozulu ngendlela engaqhelekanga.

Ukusabela okanye ukudlala indima ekuthinteleni ukufunquka kwamaqondo obushushu nokutshintsha kwemozulu ngendlela engaqhelekanga, ngokokutsho kukaHanise, kuquka ukusebenzisa amanzi ngendlela enononophelo, ukunciphisa ungcoliseko esibhakabhakeni, ucoceko kwiindawo apho bahlala khona abantu kwanemfundiso enxaxhileyo ngemiba yemozulu.