Ndabhuda ukuzeka

Kwiincoko zethu singamadoda sele ndive kaninzi amadoda ekhalazela abafazi bawo, ekubonakala ukuba umfazi ebetshintshwa ngeke aye kumtshintshisa afumane omnye.

Indoda ayifane ithethe ngolo hlobo ngomkayo, ingenjenjalo sukube ixatywe luphini. Ukuxakeka kuyabhudisa, uthethe izinto ongenqweneli ukubuya uzive.

Ndiyakrokra ke ukuba ayingomadoda odwa anqwenela ukubatshintshisa abafazi bawo, bakhona nabafazi abanqwenela ukutshintshisa ngamadodabo.

Ndike ndive apha emabalini nasezincwadini, uve umfazi ebuza komnye ukuba wenza njani na yena kweyakhe indoda ukuze ibe yile nto ‘ifunekayo?’ Andazi ke nokuba zizinto njee zasemabalini na ezo; kodwa ndinento ethi ziyinyani ezo nto zasezincwadini.

Eli nqaku lindululwa ngomnye wabafundi beli phephandaba lakokwethu, I’solezwe, owakhalela ukuba ‘wazeka itshitshi lomfazi.’

Lowo mfo wayekhalazela ukuba umkakhe uvukwe zezobutsha bakhe, kanye ngoku sel’ emil’ imida!

Amabhinqa ke ingathi isendalweni yawo into yokubuyela ebuntwaneni akufika kwiminyaka ethile, ingakumbi phaya kumashumi amathathu anesihlanu ukuya kumashumi amahlanu.

Ndizalwa namabhinqa ke ndisitsho nje, kubandakanya neli lingumkam. Ndiwabonile ke ngoko ekhasa emadala.

Ndaba buhlungu ke kambe ngulowo mfo. Indoda iba lusizi xa ibhanxelwa ngumfazi, ibe ngupagana ophungulek’ ingqondo!

Ithi ibikhohlakele ibe ngumbuna, abantu baxakwe ukuba inyamezele ntoni na. Ngxesi nto yakuthi, ngethemba wobuye aqoqosheke umfazi lowo.

Abantu bakutshata bayaguquka bangabi ngabo abo babetshate bengabo. Lawaa mabhongo okufekethisana ayaphela.

Kumele atshitshe ke kambe wona, adedele awokwakhiwa komzi. Awokwakhiwa komzi ke angumsebenzi, akuhlali kumnandi ke emsebenzini.

Ubumnandi emsebenzini umntu uzenzela ngokwakhe, kungenjalo ahlale apho entuthunjelweni ke. Ngaphandle kwezo zokusebenza nendicinga ukuba kumele zibe khona ke zona, kukho nezimele kukhalinyelwa.

Indoda isuke ibe liphumandlu; kulalwe kuvukwe ingekho, kanti yayithe ibancamile bonke abanye izibophelela kuwe.

Umfazi asuke abe lixumbululu nevila elixakileyo, kanti wawumthathe esisicunayi senzwakazi enuk’ isiqholo. Kwekhu, akukho nto indidina ngathi bubuxelegu nobuvila emfazini.

Kambe ke sibaninzi abanjalo emaMpondomiseni, eside saqamba ingoma ethi “Bubuhule nobuvila int’ omkengayo [emzini mfazi].”

“Kazi ndandibone ntoni na kulo mntu? Isimanga esinje!” Akhale atsho umntu ekhaliswa ngumlingani wakhe. Ngelo xesha umntu uguquke wasimilo simbi, akasenguye nje tu lowa womtshato.

Mna sele ndisuka kubona emzini indoda ihlala kwenye indlu nomfazi azihlalele kweyakhe, kungabikho uthethisa omnye nangantoni na, kungangenelwana. Asintsomi ke le, yinyani. Ndinamadoda azaziyo ukuba kubantwana bawo kukho nemigqakhwe, aziyo ukuba leyo migqakhwe iyaziwa kukuhlala kwanendlela eze ngayo; kodwa ithule ithi tu!

Ndazi abafazi abanamadoda ahamba lihlabe umhlaba ukuya kumajwayela awo; kodwa bathule bathi tu!

Umfazi wenye indoda abethwe likrexe lakhe etywaleni; kungabi kho nto. Yimitshato enjani na le zinkosi?

Akuwedwa ndod’ akuthi kuleyo meko ukuyo. Ngabo aba besixake ezindlini, qha asithethi. Nokuba ungandibona ndingathi ndonwabile xa ndisesidlangalaleni, ndinazo neendawo ezincoma imazi yakuthi.

Hayi, kunzima emizini yamadoda! Ndike ndive abantu bedemokhrasi besithi masinganyamezeli ukuhlaliswa kakubi emitshatweni, masiphume. Sakuphuma siye kwabaphi befana nje abantu?

Akukho mntu ungcono, ngamnye unomkhuba wakhe, nokhangeleka ngathi anganguye unezinto ezilizothe ongathi khe waziva ubalekele ukuzibulala. Xa kunjalo ke makube singazeka sende yonke le mihla.

Inen’ ukuzeka kukulinga. Goba msenge iibhokhwe zikutye!

Owenu kwisiXhosa, Nxuba