Ndanyotywa ngebhotile yotywala lipolisa!

Bonani Zeleni 35, Masixole Scott 25, Luthando Mposelwa 34.

KAPA: Amadoda amathathu amemelela ukuba kwenziwe ubulungisa yaye kutshutshiswe amagosa esipolisa natyholwa ngokungcungcuthekisa kwizisele zamapolisa eSite B eKhayelitsha ngethuba ebanjwa kweyeDwarha kunyaka ophelileyo. Oku kulandela izityholo zokudlwengulwa ze kudluliswe amafu umfikazi uZanele Sandlana. Ityala laba bathathu lachithwa yinkundla yamatyala ngenxa yokungabikho kobugqina obubambekayo ngomhla wama26 kweyeKhala kulo nyaka.

La madoda mathathu uBonani Zeleni 35, Masixole Scott 25, Luthando Mposelwa 34, azityande igila malunga nempathombi yokubethwa ngethuba encwinwa ngemibuzo kwisikhululo samapolisa esiseSite B. Kungoku nje atyhola amapolisa ngokuwabetha ze abafuthanisele ngeplasitiki ukuba athethe inyani malunga nokubulawa ngokumasikizi kukaSandlana waseKuyasa eKhayelitsha. Umzimba kaSandlana, 21, wafunyanwa sele ubanda koo-TR eSiteB kweyoMsintsi ngo2017.

UMasixole Scott uxelele I’solezwe wenjenje: “Yayingumhla we18 Oct 2017, kwafika ipolisa ekhaya lifuna uLuthando Mposelwa, ndazibuza kutheni limbuza kum, ndalixelela apho ahlala khona uLuthando, landixelela ukuba limfuna kum nje aliphazamanga kuba ungumhlobo wam.” Uthi eli polisa lamshiya nomqathango othi liza kubuya emva kweentsuku ezintathu limxelele ukuba kutheni lifuna uLuthando. OkaScott uthi waba nemibuzo engena zimpendulo ukuba ingaba umhlobo wakhe ufunelwa ntoni. Uthi labuya kwakho eli polisa lifuna uLuthando, nalapho lamthembisa ngokumthengela ibhotile yotywala, wanikwa esandleni iR200.00 ze wathunyelelwa iAirtime yeR100.00 ngonomyayi weli polisa ngelithi kufuneka abize uLuthando bayisele bobabini le bhotile kwindawo eshishina ngotywala, esitsho kananjalo ukuba lamyalela ukuba xa besela ze amthumele umyalezo ngeWhatsApp likwazi eli polisa lizokubamba uLuthando. Uyavuma ukuba wayithatha ibhotile yotywala nadiza ukuba wazixelela ukuba le ithethwa lipolisa akazoyenza ukuba liyamfuna ngenene uLuthando malizikhangelele, kodwa wazixelela ukuba bona utywala uza kubusela kuba bufike kakuhle enebhabhalaza. UScott uthi kwadlula iintsuku ezimbini lithe cwaka eli polisa, nelathi kamva lafika limxelela ukuba udlala ngemali yomthetho, nalapho lamxelela ukuba uyakunika iimpendulo kwisikhululo samapolisa eSite B. Uthi kwisikhululo samapolisa wafakwa kwigumbi elithile ekwakukho abecuphi abane nadiza ukuba bamncina ngemibuzo bebuza uLuthando. UScott uthi wadibana neembila zithutha natyhola ukuba amapolisa azenzela kuye embetha ngento yonke eyayikhona kwelo gumbi bemxangxatha nasentloko. “Ndaqonda ukuba ndiyabethwa ngoku kwanceda ukungena kwepolisakazi nelandicela ukuba ndikhombe apho uLuthando ahlala khona, ngelithi bamfunela ityala elinobuzaza lokubulawa kukaSandlana,” utshilo uScott.

La madoda mathathu abanjwa kwiindawo ezohlukeneyo. ULuthando Mposelwa wabanjwa eSamora Machel nadiza ukuba aqalisa khona amapolisa ukumbetha edibanisa nomzala wakhe. “Ndafakwa iplastiki entloko ndifuthaniselwa kwisikhululo samapolisa eSite B de ndazincama ndavuma ukuba ndimbulele uZanele, ndamemelela noogxa bam ukuba bavume, kodwa yena uBonani Zeleni zange avume wathi uxolele ukubhubha,” utshilo uLuthando nadiza ukuba bankunkuthwa bebethwa ze kamva bagcinwa kwizikhululo ezohlukeneyo zamapolisa eSite B, Macassar naseHarare. OkaZeleni wabanjwa kwindawo awayesebenza kuyo.

Kungokunje icandelo le-Independent Police Investigative Directorate, iIPID, liqhuba uphando kwizityholo zokungcungcuthekiswa kwesi sithathu ngamapolisa. UMoses Dlamini isithethi seIPID uvumile ukuba lukho uphando oluqhutywayo.

Ukanti amabini kula madoda mathathu aphelelwa yimisebenzi kwiindawo awayesebenza kuzo phambi kokuba abanjwe.