Ndicel’ uxolo

Ndithi ngxe mzika Phalo,

Ndithi ngxe mzontsundu,

Mandilubize uxolo ndisadla amazimba,

Mandilucele uxolo ndisephezu kwegade,

Mandilukhwaze uxolo ndisenawo amandla,

Hleze kusasa ndingabi nathuba,

Ndithi ndilukhwaza lib’ilizwi lam lingaphumi.

Hamba ntliziyo uye zulwini,

Ukuphumla kulapho uyakukufumana khona,

Amagugu elizwe ayosal’emangcwabeni,

Ichiza lempumelelo luxolo ,

Igorha elipheleleyo lirhangwe luxolo,

Ndizenzile ezibuhlungu ebantwini,

Ndizophule iintliziyo zabaninzi,

Ndibakhathazile abanye benu ndingaqondanga,

Ndazityoboza nezabasondele kum ndingananzanga,

Kunamhla ndiguqa ngedolo,

Ndithi ndicel’intethelelo.

Kuz’iimini zobunzima,

Amahlathi engasekho ,

Kungasekho nokuzimela,

Iimini zokuphela kwamandla,

Iimini zosizi nenzingo ,

Ubuhle bungasekho,

Ndingasenawo nasecepheni,

Mandingagwetywa ngezenzo zam,

Nam ndineziphene neempazamo,

AndingoThixo wasemhlabeni.

Bawo Mdali wam ndoneni kwesi sizwe?

Naku ndiva kabuhlungu,

Ndinokuphazamisek’emoyeni,

Ndicel’uxolo ndingekaphakanyiswa ngemivalo,

Amandla aya ekupheleni,

Impilo nayo ayisekho,

Nokwaluphala kundifikele,

Inceba kaThixo ayilinganiselwanga aboni,

Ndicel’amandla kophezulu,

Ndikwazi ukukhwaza uxolo,

Ze ndihambe njengekumkanikazi,

Ndingqongwe yintobeko.

Ndimemeza uxolo,

Ndilungis’indlela yokuthatha uhambo,

Uhambo oluya emazulwini,

Ndingashiyi iintshaba zikrwempana,

Ndixoleleni bantu ndiyavuma ndonile,

Uxolo luyaphilisa nasemphefumlweni,

Uxolo lwenz’umahluko nasempilweni,

Uxolo lukhulula amagqubu asekhusini,

Uxolo lwenz’umahluko ekugqibeleni.

Uxolo lweNkosi malube nani,

Ze ngomhla wokugqibela kubenokuthula,

Andenzi ngawam amandla,

Ndenza ngamandla kaThixo,

Intshutshiso ingaphakathi ,

Imbandezelo zingapha kokuqonda,

Ndifun’ukuhamba ndinoncumo njengengqanga,

Kungako ndisithi NDIXOLELENI.