‘Ndicela ukuthetha nani bafazi, nodwa’ – Feyah Roberts!

Feyah Roberts.

Elinye lamatshantliziyo entlalontle, uFeyah Roberts, licebise amanenekazi ngendlela eyiyo yokuhlangabezana nomba wabantwana xa inenekazi litshatele endodeni enabantwana. Zintlanu izinto azibetheleleyo athi zezona zibalulekileyo:

1. Ukuba umyeni wakho wadibana naye enabantwa okanye umntwana nisajola, cebisa okanye umkhuthaze akhathalele abantwana bakhe.

2. Musa ukuba negalelo wena mfazi ekungondlini abantwana bakhe ofike sele enabo kakade.

3. Yisuse intiyo ebantwaneni wena (mfazi) ofike bekhona, ufune kuhoywe abakho bodwa kuba wena ungumfazi. Abakwenzanga nto abantwana futhii khange bayicele into yokwahlukana kwabazali babo.

4. Xa umntwana okanye abantwana bezama ukuzisondeza kuwe mfazi kutata wabo, musa ukuba bhekelisa ngoba kaloku yindlela nabo abazama ngayo ukufuma uhoyo kuyise wabo.

5. Wena yiba lizinyo eliqaqambayo emyenini wakho, umane umkhumbuza ngabantwana bakhe. Awenzeli yena, uzama ukuncothula intlungu nolaka abakhula nalo ngaphakathi kuba bengahoywanga ngutata wabo ongumyeni wakho.

6. Umntwana uyintsikelelo esisuka kuThixo. Masohlukane nokuphatha kakubi ‘abantwana esifike bekhona’ ebomini babayeni bethu.

Oku kubhalwe nguFeyah Roberts namhlanje kuFacebook wakhe ngenjongo zokwabelana namanye amanenekazi ngeendlela zokuqubisana neengxaki zamakhaya.