Ndifun’ ifowni yam!

Ndingu-Ezile, ndihlala eMandela, ndinengxaki apha, ndathathelwa ifowuni kula ndlela isuka eNgebs ngootsotsi abathathu bendikhuphele imela befuna ukundihlabela ifowuni yam.

Phofu bayoxutha ke babaleka nayo, bangena kula mithi iphaya phakathi kwePlazza ne BT Ngebs, ayithengisile kumntu onguHamu Talent waseZimbabwe, uhlala eMount Frere kodwa andimazi uba uhlala ndawoni.

Loo nkcukacha ndiyifumene kwiPrivate Investigator, kodwa andinayo imali eyi-R300 yokuyiTracer ngoko ndizoyoyithatha, inombolo yakhe lo Hamu ithi 071 999 8537 ndiyixelile nasemapoliseni aseMadeira kodwa ngelishwa amapolisa aphaya athe wona awadilishani nento zeefowuni.

– Ezile Samuel Gona, eMandela eMthatha