‘Ndifuna abanjwe umnikazi wenja endityileyo’

UThandokazi Mankayi otyiwe yinja

UThandokazi Mankayi nongumhlali waseKhayelitsha eKapa ufuna kubanjwe umnikazi wenja ethe yamtya emi ngaphandle kwamasango alo mzi. Ebalisela I’solezwe uthe wayemi ngaphandle kwesango ngethuba enqakulwa yile nja.

“Andiyazi ukuba yafikelela njani kum kodwa ndeva ngayo sele itshele emlenzeni wam nalapho ndathi xa ndizama ukubaleka andakwazi, yabe itshele,” utshilo uMankayi.

Uqhube wathi inja eyamtyayo ayizizo ezo ziqhelekileyo.

“Ndilunywe yinja ekuthiwa yipitbull ze emva koko ndabethwa ngumfana wakhona ngelithi mandohlukane nokuhamba ndisithi ndilunywe yinja yabo,” utshilo.

Watsho evakalisa ukuba emva nje kweeyure ezimbalwa etyiwe yinja, abanikazi benja baye bathumela ukuba makeze azokuthatha imali engange30 randi yokuba aye ekliniki.

“Ukundibizela i30 randi yayiyindelelo nje ebonakalisa ukungakhathali kuba ayikho into eyayibangela ukuba bafune mna ndiye kubo kodwa iyinja yabo etye mna,” utshilo.

Lo kaMankayi ufuna umfana owathi wambetha ngempama ukuba abanjwe.

“Into yokuba ndithi ndingakwazi nokulala ngenxa yokutyiwa yinja yabo baphinde bandibhasele ngempama ibonakalisa indelelo lo nto, njengokuba inja yathathwayo naye ndifuna avalelwe kuba ukhohlakele uyafana nala nja yakhe,” utshilo uMankayi.

Emva kokuba ebuyile ekliniki waqonda ngqo kwiiofisi zeLaw Enforcement ukuyokuvula ityala lokutyiwa yinja, ngenene abasebenzi beli candelo bayithatha inja kuba isephantsi kweliso labo nangoku.

“Ndavuya kakhulu xa kuthathwa la nja kuba kaloku abanikazi bayo abasikhuselanga singabahlali, ndifuna ihlale kula ndawo ingabisabuya,” utshilo uMankayi.

Kungoku nje uloyiko lwakhe kukungabonakalisi kuphola kwesilonda.

“Uloyiko lwam kukuba kuza kwenzeka ntoni kum xa singade siphole esi silonda kuba andiboni mohluko tu sibuhlungu kwaye kusa ndihleli ziintlungu,” utshilo uMankayi.

UWayne Dayson nosisithethi sakwaLaw Enforcement ukungqinile ukutyiwa kwenja kukaMankayi, nalapho aqinisekisileyo ukuba ityala livuliwe. “Emva nje kokuba kuvulwe ityala siye sayithatha inja kwaye iselapha kuthi nangoku,” utshilo uDayson. Ebuzwa ukuba ingaba baza kuyibuyisela kubanikazi bayo na, uphendule wathi yonke lo nto iza kuxhomekeka kuphando abaza kuthi balwenze kodwa ukhuseleko lwabahlali lubaluleke kakhulu kubo. “Siza kujonga umonzakalo wakhe ukuba le nja zange ikhe ilume mntu na ngaphambili, sakuthi sakugqiba sithathe isigqibo malunga nale nja,” utshilo uDayson.