‘Ndifuna indlu endandiyithenjiswe yiANC’

UThembisa Vena ekunye nonyana wakhe okhubazekileyo kwigumbi labo lokulala elibotshelelwe ngamacingo kwakunye zezinki ngaphandle umfanekiso: sithandiwe velaphi

Inkosikazi yasePeelton eQonce ityhola iANC ngokungazalisekisi isithembiso sayo sokuba izakwakhelwa indlu yeRDP.

UThembisa Vena uthi lalizele lithe thantalala ibala lakowabo, kuluhlaza namthumbi ngabombutho olawulayo iANC, bevuma iingoma, kubo bexutywe nangusekela mphathiswa uPam Tshwete kwiintsuku nje ezimbalwa phambi kokuba kuvotwe kunyaka ophelileyo, bethembisa ngokuba ubom bakhe buza kutshintsha.

“Babesithi ndizakuphuma kule ndlu, ndakhelwe indlu yeRDP,” utsho uVena.

Imeko ehlala uVena xa ukroba kwigumbi lokulala ungacinga kuzakuphuma isilwanyana kuba sibaleka imvula, hayi abantu.

Esele ibuhlungu yeyokuba uhlala nabantwana bakhe abathathu abasebancinci, kubo kuquka okhubazekileyo ongakwaziyo kuzenzela nto oneshumi elinesithathu. Uthi ukuba ingawa bangabhubhela ngaphakathi bonke kuba engenamncedisi.

UVena uthi wanele ngoku kuba lide elithuba wathenjiswayo kungade kwenzeke.

“Ngethuba babedyusha ekhaya befuna ivoti ngam ebantwini, bathi mandibanike iiveki ezimbini kuphela ndakube sele ndohlukene nobugxwayiba bokuhlala ehokweni kodwa kunanamhlanje. Endigulisayo kukuba sele kuqalile ukwakhiwa apha elalini, kuqalwe ngabanezindlu ezingavuziyo abangazidingi nje ngam. Eyam isengu ndoza ndoza wendlu engade igqitywe nangona ndandithenjiswe ngeeveki ezimbini.

Kubantu ababethembisile kuquka uTshwete kwakunye noceba wethu uZukiswa Mankayi, badlala ngam kuba xa ndibuza ngenqkubela malunga nendlu, iba ngulo ezothusisa ukuba ingekagqitywa.

Phambi kolonyulo, kwakukudala abaphezulu kwezopolitiko befika bethembisa ngempilo engcono, ndingumzekelo wale lali kodwa akukho nasinye esafezekisekayo isithembiso, utshilo uVena.

Uthi esele eyicela ikwayinto esiwa phantsi kwempulo kuba esithi uyalamba nabantwana bakhe.

Uthi abantwana bakhe bayafunda ababini kwaye bayasirhola isibonelelo bobathathu, kodwa loo mali iphelela kugqirha nakwimoto ayiqashayo ekubeni ise umntwana esibhedlele, kuba esithi uya nakahlanu ngenyanga esibhedlele eBhisho kuba ekwanaso nesifo sokuxhuzula.

Uthi akakwazi ukuyo kufuna umsebenzi kuba ujonga umntwana wakhe iimini ezi. Kwindlu yesibonelelo asele eyibekelwe kwisiza sakhe kwalapha elalini, ayikagqitywa, kusekho namarhe awokuba ingachithwa kuba ime emgxobhozweni.

Uceba wendawo uMankayi uthe yonke imizi eyakhiweyo iyakube isebantwini bayo kweyeSilimela 2017.