‘Ndifuna okomzimba wonyana wam!’

“Esele ndikufuna ngoku kukwazi ukuba umntwana wam usaphila kusini na, kwenzele ndizokwazi ukumngcwaba. Kwaye ndikwafuna neempendulo kumaPakistani amane angawo agqityelwa ukubonwa ebetha umntwana wam kuba ewamoshile kwivenkile yawo.” La ngamazwi kaNoluvuyo Mafuya ohlala kumatyotyombe asedolophini kuGatyane, esele izinyanga ezimbini elahlekelwe ngunyana wakhe uChulumanco (17).

Uthi ngomhla weshumi elinesithathu kwinyanga kaAgasti wabizwa edolophini kuGatyane kusithiwa uChulumanco nanku ebethwa ngamadoda amane elizwe lasePakistan kuba emoshe kwivenkile yala madoda. Uthi sele iyinyanga yesibini le kungekho nomkhondo ngonyana wakhe.

“Xa kusebusuku ingase kungasi, xa kusemini ingase lingatshoni ilanga, ngongathi angangena emnyango. Akukho mnandi tu, sendirhalela ukwazi ukuba la madoda amenzani na unyana wam, kwaye uphi!”

Uthi ngosuku olulandelayo emoshile kwafika abecuphi besithi bazokubamba uChulumanco, wabe engekho endlini engabuyanga, emazi ebanjiwe.

Uthi emva koko wavukela emapoliseni kuGatyane eyokuqonda kuba wayeve kusithiwa amaPakistani amse ngokwawo ngezolo emapoliseni uChulumanco.

UMafuya uthi wazidina wabuyela kuwo la madoda, amxelela ukuba uChulumanco uphoncuke kubo emotweni xa bengena esikhululweni samapolisa, akugqiba wahlaba esandleni ngemela enye yala madoda.

Uthi kodwa zange abone nxeba kule ndoda xa wayefuna ukubona inxeba nangona nje ayesithi ikhona ehlatywe nguChulumanco. Uthi wazidina kwakhona wayokuqonda kumcuphi wetyala malunga netyala likaChulumanco ukuba kwenzekani nanjengoko la madoda ayengathethi nto ibambekayo. Umcuphi wetyala wadiza ukuba ityala ulidlulisele kuMtshutshisi.

Le nkosikazi ithi kwindibano ebinayo noMtshutshisi kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo iyokuqonda malunga neli tyala kuba ifuna kude kubekho umkhondo ngonyana wayo, ithi umtshitshisi ngenene ungqinile ukuba ifikile ifayili kaChulumanco kuye kwaye wathembisa ngokulandelela eli tyala.

Amapolisa ephondo asikhupha isibhengezo sokuduka kukaChulumanco ngomhla wamashumi amabini anesithandathu kuAgasti. UChulumanco ungowokuqala kowabo kubantwana abahlanu. Akakafumaneki, wagqityelwa enxibe umzantsi webhlukwe oneyivi kwakunye nomntla wayo oneyivi.

Amapolisa ayabongoza onokubanolwazi malunga nokuduka kukaChulumanco atsalele umcuphi uConstable Lungiswa Mpayipheli ku-063 579 1979 okanye esikhululweni ku-047 499 6234.

Ukanti ungabika nakwisikhululo esikufutshane nawe.

abongile.ginya@inl.co.za