Ndifuna ukuba ngusozigidi, utsho umfundi waseTsomo

“Usozigidi (millionaire) olandelayo ndim.” La ngamazwi kaSisipho Zwakala wesikolo i-Emabhentseni Junior Secondary eGqogqora eTsomo.

Esi sikolo sizuze imali engamashumi amahlanu amawaka eerandi (R50 000) kulandela ukhuphiswano lwezoshishino obeluqhutywa yinkampani engenanto yakwenza norhulumente iEducation with Enterprise Trust (EWET) ibambisene noEskom.

Abafundi besisikolo bekhokelwa ngootishala beEconomic Management Science (EMS) bathe bangenela.

Kukhuphiswano obelubanjwe eRhawutini kwiveki ephelileyo, uZwakala kwakunye nafunda naye uSibulele Ngqumshe bathe bafumana inyhweba yokumela isikolo sabo.

Bobabini uZwakala noNgqumshe baneminyaka elishumi elinesine kwaye benza uGrade 9.

Emva komsebenzi onzima wokubonakalisa isakho kwimiba yoshishino, esisikolo sithe sabhengezwa njengeentshatsheli zeMpuma Koloni.

Ethetha nephephandaba I’solezwe emva kwale mpumelelo, uZwakala uthe: “Ndivuya kakhulu ngokunceda isikolo sam. Ndizuze lukhulu kolu khuphiswano. Yiyo le nto ndithi usozigidi olandelayo izakuba ndim, kuba yonke iqala phantsi ukuze iye phezulu.”

UNgqumshe naye uthi uzuze lukhulu kolu khuphiswano. “Ndonwabe kakhulu ngegalelo endilenze kolu khuphiswano. Kolu khuphiswano sikwazuze lukhulu ngeendlela zokuphila ubomi. Ezinye zezinto endizizuze eRhawutini, ndiza kwabelana ngazo nabanye abafundi,” utshilo uNgqumshe.

UNomfesane Dinga ohlohla iEMS Emabhentseni uthe wayinxalenye yohambo lwaseRhawutini.

Uthi uchulumance kakhulu ngumzila oshiywe ngasemva sisikolo sakhe. Izakhono ezenze saqaqamba esisikolo ziquka imisebenzi yezandla efana nokwenza iimoto zamacingo, imithungo, ukuhlohla intsimbi nokunye.

UDinga uthi le R50 000 bayifumeneyo izakuxhanyulwa ngabafundi kwakunye noluntu.

“Sizakuthenga izixhobo sixandise ushishino lwethu. Sikwaceba ukuvula negadi yemifuno khon’ ukuze uluntu lwendawo yethu luyeke ukuya kuthenga edolophini, luthenge apha kuthi,” utshilo uDinga.

sithandiwe.velaphi@inl.co.za