‘Ndim owathatha umfanekiso kaMandela eVictor Verster’

UZinja esenza umsebenzi wakhe

“Ndim owayethatha umfanekiso kaNelson Mandela ukuphuma kwakhe eziseleni eVictor Verster ePaarl ngo-1990, ndisenzela iziko likamabonakude iSABC,” kutsho uZanemvula Zinja.

Lo kaZinja uthathe umhlala phantsi kutshanje emva kokuthatha imifanekiso ephambili kamabonakude isithuba seminyaka engamashumi amathathu anesine.

Ugqibelise ukusebenza nje ngomfoti kamabonakude kwinyanga yeThupha sele esebenzela amapolisa oMzantsi Afrika. Uthi ukubeka ikhamera phantsi kuzakumnika ithuba lokuba aqalise ukuba ngumlimi kwanomfuyi ophume izandla.

“Ndidibene nekhamera kamabonakude eSABC ngo-1982 ndifikela kuReggie Rayi ndafumana uqeqesho kwimingxilo eyahlukileyo yokuveliswa kwenkqubo nendaba zikamabonakude,” uthethe watsho uZinja.

Kumsebenzi wakhe wokuthatha imifanekiso kamabonakude kule minyaka uthi ukhumbula iziganeko ezithile ezimenza ukuba azidle.

“Ekupheleni konyaka ka-1982 sithathe umfanekiso kamabonakude kaBrenda Fassie elungiselela ukushicilela icwecwe lakhe elithi “I’m not your weekend special.” Lo ngomnye kwimisebenzi ondenza ilunda kuba elocwecwe labangundaba mlonyeni,” utshilo uZinja.

Uhambisa athi intetho yokuqala kaMandela eGrand Parade eKapa emva kokuba ephumile eziseleni yashicilelwa kwanguye.

“Ukuze abonwe kuShell Road to Fame uRingo Madlingozi washicilelwa ndim ngo 1988, kanti eso sisiqalo sobomi bempumelelo yakhe,” utsho uZinja. Lo kaZinja ugudle amagxalaba nezangxa zokuvelisa imisebenzi kamabonakude ezifana noBen Nomoyi, uKenneth Ncube nabanye abaninzi.

Oogxa bakhe kulo msebenzi wokufundisa, ukonwabisa, nokuxhobisa uluntu bathi ngenene uyidlalile indima yakhe ngexesha lakhe lokusebenza ngekhamera kamabonakude, uReggie Rayi uyachaza.

“Ukuqalwa kwesikhululo sikamabodakude eBhayi eMpuma Koloni uZinja wayeyinxalenye yelo qela lalisungula eso sikhululo. Ufikele kum apha ngo-1982, mna ndingene ngo-1980. Injongo yokufakwa kwethu yayikukunika ulwimi lwesiXhosa ithuba kumabonakude woMzantsi Afrika,” utshilo uRayi.

UZinja ukhalela ukungahlonitshwa kolwimi lwesiXhosa kwimidlalo edlalwa kumabonakude.

“Xa umamela uGenerations, uMuvhango, Uzalo neminye imidlalo neendaba ulwimi lwesiXhosa lisoloko lisenziwa into engenaxabiso, sibuhlungu yilonto kuba sasokola sisilwela isiXhosa eSABC,” utshilo.