Ndimhloniphe ngani na obhinqileyo?

Ngokwemveli yamaXhosa amabhinqa athathwa ngokuba ngabantu aba-ethe-ethe; bafuna ukuphathwa ngobunono, ngembeko nangentloniphokazi enkulu.

Amadoda anoxanduva alinikwa yimveli lokukhusela amabhinqa. Umfazi akadliwa nayinja emvelini yethu; andazi ezale mihla ke izinja, mhlawumbi ziyabadla. Xa ehlonitshwa nayinja ke umntu obhinqileyo kubeka phi emntwini!

Amabhinqa abizwa ngento yonke entle nebukekayo ne-ethe-ethe. Asisitya sexabiso esidlela ngamaxa athile kuphela. Ngokungafaniyo namadoda wona abizwa ngezinto ezoyikekayo nezimbi nezinobungwanyalala. Indoda ithiywa igama elinentsingiselo eyalatha ukuma kwayo kwintlalo yethu, ukuba ithwale bonke ubunzima, ijamelane nayo nayiphi na into enobungozi. OoGobizembe nooNkebenkebe nooXwayibhozo nooMthwalo nooDonkana, njalo-njalo, ngamagama amadoda lawo. Akwenza umqonde ungambonanga umnini-gama ukufeza umsebenzi wakhe entlalweni.

Izenzo nemisebenzi eyenziwa ngamabhinqa kule mihla yenza ukuba kungabikho sizathu sokuwanika amagama abonisa ubuntununtunu, kuba akukho msebenzi angenowenza – kutsho wona ke! Yonke imisebenzi ekwakusaya kuthiwa yeyamadoda ngenxa yobulukhuni bayo ayifunela kuwo. Ndiyayibona imisebenzi efundelwayo enokwenziwa nangubani na oyifundeleyo, okona kundihluphayo kukuwabona nakwimisebenzi yamandla efana nokuqhuba amaxumbululu ezigadla zenkunkuma. Yiba nomfanekiso wenenekazi (intyatyambo yesizwe) liqhuba ixumbululu lesigadla esithwele ilindle lelokishi!

Akapheleli nje emisebenzini, akhona nakwimidlalo esasiyithatha ngokuba iyingozi kwababhinqileyo. Imidlalo efana nombhoxo, amanqindi nesoka – yayi yimidlalo emibi kumabhinqa exesha lethu. Ayayidlala ke awanamhlanje imibi injalo, kungabi kho nto. Ezi meko zinefuthe ekubeni amabhinqa angabi sabuya ayifumane impatho-ntle ewafaneleyo ngokwemveli yethu, afaniswe namadoda nkalwana zonke. Noninzi lwamabhinqa achaphazelekayo koku, ingakumbi kwezemidlalo, asose aziphathe okwamadoda. Uthi sowufuna ukuthi ‘kwedini’ ubuye urhoxe ngenxa yokungaqiniseki.

Akundiphathi kakuhle ukubizwa kwentombazana yaseMpuma Koloni edlala amanqindi ngegama lokuba ngu-Anakhonda. Noko ndilibone njengesonyeliso elo gama emntwini obhinqileyo. I-anakhonda kaloku lutyukatha lukanobimbiliza wenyoka yasemazweni akude, eginya impunzi neempondo zayo. Noko ukubiza inkosazana ngesilo esinjalo kusisonyeliso kokwam ukuthabathisa.

UMntwanomhle uxhaph’ amagwebu uxanjuliswa ngokusuka athi amabhinqa, njengabantu bembeko, ukukhokela akungewafaneli kule politiki yanamhlanje ingqwabalala kangaka. Ipolitiki ebethayo, ethukayo! Yiba nomfanekiso wenkosazana ixanjuliswa ngolwa hlobo axanjuliswa ngalo uMsholozi! Izithuko atyatyekwa zona azimhlali kakuhle nangona ehleli embi nje yena, zothini ke ngoku ukuhlala inkosazana! Andikho apho ke, ngumsebenzi wamaphakathi ukuphipha uMntwanomhle. Mna ndithi makaphathe amabhinqa ukuba ayafuna, akadingi nkxaso yam ukwenjenjalo, njengakwezininzi ke izinto azenzayo.

Ndingaphantse ndiqiniseke ukuba le mvakalelo ikum kuphela, uninzi lwabantu banamhlanje bathi amabhinqa akukho nto ingawafanelanga efanele amadoda, nokwemba amangcwaba kuwafanele. Kum oko lisikizi nokungaxabisi umntu wexabiso!

Umntu obhinqileyo akwenda ubizwa ngokuba yinkosikazi, ngethuba engekendi ubizwa ngokuba yinkosazana. Ukufanele ke ukubizwa ngolo hlobo. Xa ke amakhosikazi neenkosazana zilutyeshela ilungelo lentlonipho nempatho-ntle ayinikwa yimveli kaMdali, obuye alindele ntlonipho injani na ke emadodeni? Unobimbiliza we-anakhonda ungayihlonipha njani iza kukubimba nje? Ukungahlonitshwa kwamabhinqa okudlungileyo kule mihla kuphenjelelwa yintlalo yethu yale mihla, nesizikhethele yona ngedemokhrasi le. Sekungahlonitshwana nje kule mihla kungenxa kamakulinganwe ofakwa nalapho angangeni khona.

Mhla ndasukelwa ngomnye umfo phaya kuthi ndasindiswa kukubalekela phantsi kweelokhwe zomfazi owayechola amalongwe. Wangqunga wancama loo mfo engenondirhola tu phantsi kweelokhwe zomfazi wamalongwe. Ungabuye ubalekele njani ke emfazini kule mihla xa engugqoloma ongakuginyayo? Goba msenge iibhokhwe zikutye!

Owenu kwisiXhosa, Nxuba.