Ndimkile Mpuma Koloni, kutsho iR5.9 billion

UMphathiswa weSebe lezeZimali eMpuma Koloni uOscar Mabuyane esenza intetho yakhe eBishoUmfanekiso: BHEKI RADEBE

EMVA kokuphulukana nemali ekwiibhiliyoni ezilishumi elinesithathu (R13 billion) kule minyaka idlulileyo, okubangelwa kukufuduka kwabantu besiya kwamanye amaphondo, iMpuma Koloni iza kuphinda iphulukane nezinye iibhiliyoni ishiya iintsika zophuhliso zingahambi ngokwezicwangciso.

“Siliphondo sikwajongene nomcimbi wokuphulukana nemali engange-R5.9 billion kule minyaka mithathu izayo ngenxa yokuhamba kwabantu besiya kwamanye amaphondo befuna amadlelo aluhlaza,” utshilo uOscar Mabuyane, onguMphathiswa wezeZimali kwiphondo leMpuma Koloni.

Ebethetha kwiNdlu yoWiso-Mthetho eBhisho ngoLwesine weveki ephelileyo, kwintetho yakhe yokuqala ngqa yohlahlo lwabiwomali lwaphakathi enyakeni ephondweni.

“Ingxaki ke kukuba le nkqubo ayigqibelelanga kuba xa umntu waseMpuma Koloni eseRhawutini, ithatha ngokuba ngumntu waseRhawutini nokuba sele ebuyele eMpuma Koloni xa engawufumani umsebenzi. Abantu bafuna ukuya kumaphondo anamadlelo aluhlaza afana nezimbiwa,” kutsho uMabuyane.

“Iyasithwaxa kakhulu ke thina maphondo afana neMpuma Koloni kuba siliphondo elingaphuhlanga. Abantu bashiya eli phondo, hayi ngokuba beyokusebenza kwabanye oomasipala, koko baya kula maphondo kuba beyokufuna umsebenzi.

“Singoonyana neentombi zabazali ababethatha uTebha, ingaba sizimisele ukuba ngootata noomama babantwana abazokuthatha uTebha na? Ingaba silala ubuthongo obehlayo xa sibona imeko abantu beli phondo abaphila phantsi kwayo kwimikhukhu yaseKapa nakumanye amaphondo? [Yinto efuna ukuqwalaselwa le], makhe siphileni ngenjongo,” utshilo uMabuyane.

Uthi into efunekayo kukuba “senze iinzame zokugcina abantu beli phondo bekweli phondo ngokuthi sityale imali ukuze kudaleke amathuba engqesho”.

“Kufuneka siyijonge le nto, kuba ngoku imali yokuphuhlisa iphondo iya eRhawutini, KwaZulu-Natal naseNtshona Koloni.”

UMabuyane uthi ezinye zeengxaki zephondo kungenxa yesikhokelo koomasipala. “Besiba senza ubulumko ngo2016 sathi ooceba mabonyulwe ngabantu. Akukho bantu bavuka bayokutshisa izakhiwo kungekho sizathu. Le nto ibangelwa kukusilela kwesikhokelo. Abantu bakuthi ngelinye ixesha bamkela nokubuliswa, bahoyeke kulo mntu ubakhokeleyo.

“Ndibone umbono ombi eGreat Kei, kaceba ohleli iminyaka emibini engazange wenza nenye into, akaziwa nangaba bantu abakhokeleyo. Siye samkhupha lo ceba kuba ebengahoyanga bantu, akufumana umvuzo wakhe utshintsha ubomi nendlu yakhe athi geqe ebantwini.

“Asitsho ukuba ooceba banamandla kodwa sithi mabazibone iingxaki zoluntu bazibike,” utshilo uMabuyane.