Ndingumntu qwaba ke!

Ndinanto inditya umhla nezolo zidwesha zakuthi, le yokubizana nokucalulana kwethu ngokwebala.

Ndisoloko ndizibuza imibuzo engenampendulo, ingakumbi lo wokuba kutheni kunganeli ukumchaza nokumazi umntu ngokwegama, ifani, imvelaphi, isiko, isithethe kwanabo azalwa ngabo okanye azalwa nabo, koko kunyanzeleke ukuba achazwe nangebala lakhe?

Kutheni umntu kunganeli ekubeni abe ngumntu qwaba, kube kuphelele apho?

Kutheni sizichaza kwaye sizibona ngokuba singabantu abamnyama? Nalapha kule nkcazo ingebala lokuba siba mnyama side siphikisane, bambi besithi asikho mnyama, ubave besithi sintsundu okanye siyimidaka ngaphezu kokuba simnyama.

Ihlungu limnyama. Xa sizibiza ngokuba singabantu abamnyama, ingaba sifana nehlungu ngenene?

Xa sizibiza ngokuba singabantu abantsundu, ingaba sifana nebala lentloko yebhokhwe entsundu okanye nebala letshokolethi ngenene?

Abanye bethu bangangabi nangxaki nokufaniswa nebala elimnyama lehlungu kwanebala elintsundu letshokolethi okanye lentloko yebhokhwe, kodwa mna ndisisiqu ndiyakukhaba ukuchazwa nokucalulwa ngokwebala ngolu hlobo.

Abanye kubafundi neengcali zingaphikisana nam ngelithi andizazi ukuba ndingumntu onjani. Kubo ndithi ndiyazazi ukuba ndingumntu qwaba ke.

Ndingumntu ozalwa ngabantu, umntu onemvelaphi yakhe, umntu onesiko lakhe, umntu ozingcayo ngobuntu bakhe ubuXhosa nolwimi lwakhe isiXhosa.

Ukuba undijonga okanye undichaza ngokwala mabakala, uya kube uchane ucwethe ngotolo, kodwa ukuba wayamanisa ibala nenkangeleko yam xa undichaza, uyandikhathaza kwaye undiphatha emanyeni, kuba kuwe kubaluleke umphandle wam ngaphezu kobuntu bam obungaphakathi kum nendibubo.

Isuka phi le nto yokuchazwa, ukubalulwa nokucalucalulwa komntu ngokwebala? Mawethu, le mfitshimfitshi yebala yayingekho tu kwaphela kwintlalo yethu, intlalo yobunye bethu eyonakala yonakaliswa mhla kwafika igqiza lamakoloniyali ayekhokelwa nguRibikhi ngo1652.

Bathe xa benikeza ingxelo kwiziphathamandla zamazwe abo aseYurophu, bachaza izwekazi leAfrika njengezwekazi elimnyama okanye elimdaka.

Xa bebuzwa ngale nkcazo ingebala, balikhupha latsola elithi kweli zwekazi leAfrika, bafike kukho abantu abalusu lumnyama okanye lumdaka, kwaye baphila ubomi bobumnyama obungabonakalisi kukhanya nampucuko.

Ngokunokwabo, ukuphila nokuxabisa kwethu isiko lethu esasikholose ngalo, yayikukungakhanyiselwa nokungaphucuki, kanti ke yayiyeyona mpucuko kwaye ikukukhanya ekwakugqibelele ukuphila ubuntu bethu nesiko lethu.

Kaloku sithe sakukhetha ukuzibona ngokohlobo abasibona ngalo, olu lokuba simnyama okanye sintsundu, endaweni yohlobo esasizibona ngalo singabantu qwaba ke, salahlekelwa bubuntu bethu, isidima sethu, nkqu nobutyebi bethu.

Ingaba ngenene sinyanzelekile sizichaze kwaye sizibize ngendlela esasibizwa sicalulwa ngayo ngabantu abafika basibona singakhanyiselwanga okanye singaphucukanga?

Wakhe wamva umntu ongenalusu lufana nolu kuthiwa lumnyama, aba babizwa ngokuba bamhlophe, nabo ke phofu becalulwa ngokubizwa ngolo hlobo, bebizana ngobumhlophe?

Ndisebenze kakhulu namaNgesi namaAfrikaner, kuquka nabantu abasuka kumazwe afana nooJamani, Canada, Netherlands, namanye, kodwa andizange ndive namnye kubo esithi ungumntu omhlophe, okanye ebiza omnye ngelithi ngumntu omhlophe.

Xa bekuhlangene amaNgwevu kweliya laseThunxe, kula ngingqi yayibizwa ngoMda woMzantsi Afrika, ndothuke kakhulu xa ndizazisa kwenye inkonde ehlala kufuphi nalo mzi wamaNgwevu bekuhlanganelwe kuwo.

Ndithe xa ndizichaza ukuba ndinguMngwevu, uTshangisa, uMhlatyana, suka labuza eli xhego lisithi, “unguMngwevu njani unebala elikhanyayo?” Laqhubeka lisithi, “hayi mfana ungakhathazeki, andizange ndibone uMngwevu okhanya njengawe, la walapha sihlala nawo, yimidaka emnyama engeva nasepha.”

Ngenxa yokukhuliswa ngemfundiso ethi umntu omkhulu uyahlonitshwa, ndiphendule ngelizolileyo nelinentobeko ndisithi, “bawo, ubungwevu, phofu ubuntu bomntu abunanto yakwenza nebala lolusu lwakhe, ubuntu bomntu yimpilo yakhe, isizalo sakhe, indalo yakhe, isiko lakhe, imvelaphi yakhe kwanobuhlwele bakhe obumngqongileyo.”

Mawethu, asinakuze siphumeze isizwe esimanyeneyo nesimoyamnye ukuba siqhubekeka sichazana okanye sicalulana ngokwebala. Makwanele ukubonana njengabantu qwaba ke, kungakhange kusetyenziswe bala!