Ndingumph’ ochutywe walahlwa

Yimbew’ endakhiwe ngayo nale inesimnyama? Ludaka endixovwe ngalo na olu lungenathamsanqa, Ngamanzi endididiyelwe ngawo na la aneshwangusha? Ngumoya endiphefumlelwe ngawo nalo unempixano? Ziziqholo endinongwe ngazo na ezi zinelishwa? Ukuba kunjalo makube ndiludongwe olomeleleyo, Udongwe olungeva nkqwithelo, Udongwe olungeva zaqhwithi, Izichotho nazo zigalela zidlule, Ikwaseso nakwindudumo, Ndingula mpha ochutywe walahlwa, Ungenakungqushelwa nehagu.

Hayi ilishwa lomhluzi wamanqina, Ndilixhoba elixhaphazeke izihlandlo, Ndakhongozela ndamkela ndonela, Ndingenabani endinokuphalaza kuy’imbilini yam, Yadada intliziyo yam kwichibi legazi, Umqamelo ululwandle lweenyembezi, Ilizwi lam litshile kukukhwaza lowo wandidalayo, Amathe axinge kugovane, Ulwimi luphithene, Impumlo irhogela intiyo nenzondo, Indlala ithelekiswe nentlupheko, Zigquba zombini esibayeni esinye,

Ndihlangule siba lwam kolu lwabhici.

Ndiphenduke umkanja, Ndaqala ndaba yintlekisa, Intlebendwane yakhula njengomlilo wedobo, Ubulolo bundenze ndaligwala, Ndandula ukuzibhenca-bhenca, Ndazibona ndisesona sonakali, Ndakhwaza ndicela ukuhlangulwa, Ndingenaye umhlanguli ndinjalo, Emphefumlweni ndihlaziyekile,

Ndiyibona loo ngqimba yamafu iseza, Ndigutyungelwe lilifu elimnyama, Ndinezothe nakubahlobo,

Usizi nentlungu zakhula nangakumbi, Ndilwela impilo yam kwaNti, Ndithel’amanzi emhlana wedada, Ukuthetha kwam akuvakali,

Nomzondo kum awuthathinto ngezothe.

Ndizibona sendiyikati etshe icala, Ndihlangule Sombawo ndililolo, Ndihlangule Thixo ndiyinkom’ edla yodwa,

Ndihlangule Mvelingqangi ndingu malahlwa-nofele, Hlangula oku komphefumlo kula maxhalanga angenaxolo, Isono sam siyintoni na ke ? Singenakuhlanjwa nangegazi lemvana, Hlamba oku kwengqondo uyihlambulule, Ze ndibenoxolo nakwabandithiyayo,

Ndihlangule siba lwam ndisengxingongweni,

Ndingumpha ochutywe walahlwa.

Ndiphil’ubomi bentshontsho, Ndingudlayedwa ongenaye nomlingane, Ndibhokoxa isifuba sam ezizweni, Inyembezi ndizibambe ngenkophe, Ndiguqa phantsi ngendololwane, Ndibhal’incwadi eya emazulwini, Yamkela mhlaba nanko umzimba wam, Sala ntliziyo wande ngeengcinga, Nyuka mphefumlo uyodala uxolo, Ubulolo bam mabungandi dodobalisi ingqondo,

Kulungile Thixo xa kuyintando yakho,

Mandihlale kule ndawo undibeke kuyo,

Ndingumpha ochutywe walahlwa.