Ndisafuna eminye iminyaka, kutsho one-100 leminyaka

Ugqibe iminyaka elikhulu umakhulu waseMdantsane uNowinile Gqobane

Inkondekazi efinca ikhulu leminyaka yakwa-NU.14 eMdantsane ithi nokuba ingongezelwa eminye iminyaka nguThixo ingavuya.

Le nkondekazi, negama layo elinguNowinile Gqobani, 100, ngekhe ukholelwe ukuba isazihlambela ngokwayo phandle iimpahla zayo zokunxiba.

Kwaye ungenakukholelwa ukuba usazimamelela ngokwakhe xa encokola, akatolikelwa mntu kuba engeva.

I’solezwe libenenyhweba yokuncokola naye ngoMvulo, ngethuba abasebenzi becandelo iCWP phantsi komasipala ombaxa iBCM, bethathe ithuba labo bayokucoca eli khaya ngokulipeyinta ngeenzame zokumonwabisa kwaye nokubhiyoza naye ngosuku lwakhe olukhulu.

Isiduko senkondekazi le nguMamNgwevu, abantwana bakhe babesibhozo bebonke, iyintombi enye phakathi kwamadoda asixhenxe. Uthi abazukulwana bakhe nesizukulwana ababaleki ngenxa yobuninzi babo.

Uthi abo basebancinci kwaye bathe gqolo ukumtyelela endlini yakhe uyabazi, akabalibali.

UMamNgwevu uthi oko wabanendoda enye ekukhuleni kwakhe, le yayingumyeni wakhe.

Uthi yenye yezinto anokuthi zimbangele ukuba abe usaphila ngokohlobo awaziphatha ngalo ekukhuleni.

Uwuncomile umsebenzi awenzelwe yiCWP, esithi kungase abe yintombi akhulule, abethe ngamabele phandle ngenxa yovuyo.

Uceba wakwaWadi 23, uXolani Simandla, uthi banenkqubo abanayo ejongene nemicimbi enje.

Uthi kungoko bebone ukuba makangaphosakali umntu omdala naye axhamle.

Uthi abantu abangangoNowinile baye babaqaphele ngamathuba exesha lovoto olukhethekileyo njengoko baye batyelelwe ezindlini zabo.