‘Ndiyazingca ngokuba geyi’

UDuma Harmony Bam ophumelele iwonga lokuba ngoyena msebenzi uqaqambileyo kwicandelo lezengqesho kooKhetshe

UDuma Harmony Bam oyinzalelwane yaseMdantsane, uthi iigeyi zizingcungcuthekisa ngokwazo ebomini ngenxa yenkxalabo ethi: “Bazokuthini abantu?”

UBam, osebenza kwiofisi yebutho lamapolisa ooKhetshe eMonti, uthi wonke umntu ogeyi makaphile ubomi bakhe “kuba bunye” ohlukane nokuzifihla kuba umntu akazenzanga ukuba abe geyi.

UBam ukuthethe oku nephephandaba I’solezwe ngethuba livuyisana naye ngempumelelo yakhe yokufumana iwonga lokuba ngumsebenzi ogqwesileyo kwiofisi akuyo ejongene nengqesho kwicandelo loluleko lwezimilo kooKhetshe.

La mawonga, nabizwa ngokuba ziiPrestige Awards, ebebanjelwe eRegent Hotel ngempelaveki.

UBam uthi eli wonga lithetha lukhulu kuye futhi lakumenza ukuba azimisele nangakumbi kumsebenzi wakhe.

Uthi okubalulekileyo kukuba wenze owawukuqeshelwe emsebenzini, iintsikelelo ziza kuzizela ngokwazo.

Ubulele kubaphathi bakhe abahlala bemomeleza nathi ngabo abahlala bemnika ithemba ebomini, atsho abujonge ngenye indlela encumisayo ubomi.

UBam uqale ngonyaka ka2015 ukusebenza kooKhetshe. Uthi kuyamvuyisa xa kanti kule minyaka mithathu ekooKhetshe abe umsebenzi wakhe uqapheleka.

UBam ucebise ukuba oziva efuna ukuphumela elubala ngokuba yigeyi aqale kumama wakhe, athethe naye kuba umzali ngoyena umaziyo umntwana wakhe.

Uthi xa uqale wamkelwa lusapho lwakho konke kulungile.

Uthi abazali abaninzi mababulele ukuba oonyana babo beziigeyi bengengabo ootsotsi.