‘Ndiyazisola ngokubulala umama wam’

Luanda Mentjies

WAYELINENEKAZI elize ngobuso ezweni, engusomashishini phesheya kweelwandle, kodwa ngoku ugwetywe ubomi ejele emva kokufunyaniswa enetyala lokubulala umama wakhe.

ULuanda Mentjies (38) waseBhofolo wabulala umama wakhe ngonyaka ka2008, wabanjwa ngoko nangoko de kwabe kanti ufumana isigwebo sobomi.

Noxa engakhange anabe ngendlela awambulala ngayo umama wakhe, kodwa le nzwakazi ikwazile ukuxelela I’solezwe ukuba umama wayo yambulala kwiinyangana emva kokubhubha kukamakhulu wayo.

“Ndandihlala phesheya kweelwandle, ndingusomashishini. Into eyandibuyisayo kukuba ndandifuna ukuzokuba secaleni kukamakhulu wam. Ngelishwa wasweleka kwiinyangana phambi kokuba ndibulale umama wam,” utshilo eMentjies ebunyembezana.

Uthi kunzima ukuzixolela ngesehlo awasenzayo. “Ndisakhala nangoku ngokubulala umama wam, andikazixoleli.”

UMentjies uthi ucinga ukuba xa wayenabantu bokumcebisa ebomini, mhlawumbi ngengazange asenze isehlo sokubulala umama wakhe.

“Ndicinga ukuba kubalulekile ukuthatha iingcebiso kubantu obathembileyo. Mhlawumbi xa ndandiyenzile lo nto, ngendingazange ndiyenze le nto ndayenzayo,” kutsho uMentjies.

UMentjies unabantwana ababini abagcinwa ngumntu ongesosihlobo sakhe. Uthi abululanga ubomi ebantwaneni bakhe, kwaye yenye yezinto ezimenza angonwabi ejele.

“Ewe bona bayayazi ukuba ndingumama wabo, futhi bayasazi nesizathu sokuba ndibesejele,” kutsho uMentjies.

Le nzwakazi, ekwasebenza njengotitshalakazi wesikolo soonomngqushwana apha kwijele yaseWestbank eMonti, ilumkise abantu abasoloko besithi ijele yindawo yokonwaba.

“Ubomi abululanga apha ejele, kuba uphulukana nezinto zakho. Ijele asiyondawo endiyinqwenelela umntu, kuba uyaxelelwa ukuba hlamba nini, lala nini, yitya nini. Ngamanye amagama ulibanjwa.

“Abantu bangaphandle banala nto yokuba kukho ubomi obuntofo-ntofo ejele,” kutsho uMentjies.