‘Ndiyithatha phi iR15289.58 yamanzi etyotyombeni?’

UFuneka Monica Sonqwelo uthi udikiwe ziileta zamanzi azithunyelelwa sisixeko kodwa uhlala etyotyombeni. Imifanekiso: Buziwe Nocuze

LiyaVUTHA ngumsindo ixhegwazana laseNyanga eKapa kulandela ukuthunyelelwa iileta zemali ekufuneka liyibhatele kwiSixeko saseKapa.

UFuneka Monica Sonqwelo noneminyaka engamashumi asixhenxe (70) ubudala, uxelele I’solezwe ngentlungu eyenziwa sisixeko sokumthumelela iileta ezimyalela ukuba abhatale amanzi angawasebenzisiyo.

“Sisigezo sodwa esi sokufunwa imali engaka kodwa ndihlala etyotyombeni elingenawo nalo manzi bandifuna imali yawo,” utshilo uSonqwelo.

Uqhube wathi ngethuba eqala ukufumana ezi leta wayecinga ukuba kwenziwe impazamo kodwa zathi gqolo ukuthunyelwa.

“Indivisa ubuhlungu into yokuba ndifunwe imali engaka kodwa ndihlala etyotyombeni elinethayo, okanye ndinayo indlu nto nje baphisa ngayo?” kubuza uSonqwelo.

Watsho esithi akukho mali azoyibhatala kuba la manzi kuthiwa makawabhatale akanawo kwaye zange wahlala endlini yesitena.

“Ukuba bebelumkele ukusakhela izindlu le ndlela balumkele ngayo imali akukho namnye umntu olingana nam ngehlala etyotyombeni, makhe bandakhele indlu emva koko baqale ke bathumele ezi leta zifuna imali.”

Uqhube wathi uqale ukuhlala kwindawo yaseMkhonto ngo2007 kwaye uyinzalelwane yaseKapa.

“Nawe uyazibonela imeko endihlala phantsi kwayo, jonga nje le mvula ebisandokunetha ishiye eli tyotyombe limanzi,” utshilo.

USonqwelo ukwaxelele I’solezwe ukuba ngamanye amaxesha kubanzima kuba uleqa iimpuku ezigcwele ityotyombe lakhe.

“Inye into endiyicelayo kukwakhelwa indlu, iileta zamanzi mazibe zithunyelelwa aba bantu bahlala ezindlini,” utshilo. Ngethuba I’solezwe lindwendwele ityotyombe lakhe lizibonele ngamehlo iileta ezithunyelwa sisixeko kunye naleyo imyalela ukuba abhatale imali engange R15289.58.

“Kule mali yendodla ndiyifumanayo bacinga ukuba ndiza kuyithatha phi loo mali ingako, nokuba ke bekusithiwa ndinayo loo ndlu ngamanzi atheni la abiza kangaka?” utshilo uSonqwelo.

Ilungu lesixeko saseKapa uCouncilor Xanthea Limberg uthe isixeko silwenzile uphando malunga nale mali yamanzi ekufuneka ibhatelwe ngumakhulu, kwaye bafumanise ukuba uSonqwelo wavulelwa iakhawunti yamanzi emva kokuba kwakuzokwakhiwa izindlu.

“Ukwakhiwa kwezo zindlu akukaqalwa, kwaye singalitsho litsole elokuba umakhulu angekhe ayibhatale imali yamanzi efunwa kuye,” utshilo uLimberg, nangona esithi uSonqwelo akazubasayibhatala imali, umnqweno wakhe kukuba baxolise ngokuba bamakhele indlu.

“Akukho nyani kwaba bantu kuba ixesha eli lonke bebeyazi ukuba andinandlu kodwa baqhubeka nokuthumela inqwaba yeeleta, mandingagezelwa sisixeko ndiyinzalelwane yalapha,” utshilo.