‘Ndizakuba yikumkani nasezulwini’

“Ndakuba yikumkani nokuba kusezulwini, ejele okanye kwaSathana. Ndakuhlala ndiyikumkani yabaThembu nokuba ubani akafuni.”

La ngamazwi wekumkani yabaThembu uBuyelekhaya Zwelibanzi Dalindyebo ngethuba ethetha neenkosi kwanesizwe sabaThembu komkhulu eBumbane eMthatha izolo.

Lo kaDalindyebo uthethe oku emva kwengcaciso ibinikwa isizwe sabaThembu ngendlela esele ihanjiwe nekusalindeleke ukuba ihanjwe kwityala ajongene nalo.

Le ntlanganiso yeyesithathu echophele amacebo anokwenziwa ukuncedisa lo ka Dalindyebo kwidabi lakhe azakujongana nalo kwinkundla yomgaqo-siseko emva kokuba inkundla yezibheno eBloemfontein imgwebe iminyaka elishumi elinesibini kumatyala abandakanya ukutshisa kwanokubetha abantu kwilali yaseTyhalarha.

Esiphambili kwizigqibo zale ndibano kukuvumelana ngokubamba kuka-Azenathi Dalindyebo (unyana kaZwelibanzi) xa uyise enokuya eziseleni.