Ndizakwazisa ngosuku lovoto kungekudala, utsho uRamaphosa

UMongameli woMzantsi Afrika uCyril Ramaphosa. Umfanekiso: GCIS

UMongameli welizwe loMzantsi Africa, nokwayinkokheli ye-ANC, uCyril Ramaphosa, uthe akusentsuku zatywala azise ngosuku lokuvota.

URamaphosa uthethe oku eSoweto, eRhawutini, ngempelaveki. Uthe kwindawo athe watyelela kuzo eSoweto ethetha nabantu, kukho ebebembuza ukuba lunini kanti usuku lokuvota.

“Abantu babonakalisa umdla, nto leyo indenza ndifikelele kwinto ethi bayafuna ukuvota. Bebesoloko bendibuza ukuba kanti kuvotwa nini?,” utshilo uRamaphosa.

URamaphosa uthe njengokuba ezokwazisa ngosuku ekuza kuvotwa ngalo, wonke umntu uza kubanovuyo.

Uqhube wathi uyiva ngevumba impumelelo ye-ANC, nathe izakufumana iivoti ezingaphezulu kuka-50%, iqhube iphathe.

NgoMvulo uRamaphosa ebeseMamelodi ePitoli nathe umangaliswe bubumdaka kule ndawo.

Ugxeke iDA ekhokela urhulumente ophethe uMasipala iTshwane, nathe ihlala izingomba isifuba apho iphethe khona, iqhayisa ngokuhambisa iinkonzo eluntwini, kodwa akukho nto ibonisa oko eMamelodi.

URamaphosa uthe ingxaki yamanzi koomasipala ichotshelwe ngurhulumente kazwelonke, phantsi koMphathiswa waManzi nokuThuthwa kweliNdle, uSenzo Mchunu.

Inkokheli yeDA, uJohn Steenhuisen, ufake umcelimngeni kuRamaphosa esithi makapapashe usuku lovoto ngokukhawuleza.

Uthe iDA ilulungele uvoto kwaye konke kume ngommo, watsho esithi noba kungathiwa kuvotwa kusasa bangaphumelela beyi-DA.

UMongameli we-IFP, uVelenkosini Hlabisa, ubekhuthaza uluntu ukuba lubhalisele ukuvota eNdwedwe, uthe abantu sele bediniwe zizithembiso ezenziwa nguRhulumente kodwa angazifezekisi.

Ukanti uJulius Malema, oyinkokheli ye-EFF, unyanzelise uRamaphosa ukuba apapashe usuku lokuvota, nathe lusuku apho ilizwe liza kumkhupha ngalo ekuxhuzuleni imikhala kweli.

UMongameli uRamaphosa kulindeleki ukuba enze iNtetho yoBume beSizwe, kwiholo yaseKapa, eyiPalamente yethutyana ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa ngoLwesine kule veki.