Nerifu yejoni inomsebenzi kwiKhorona!

Nangani idemokhrasi le idingeka esizweni kodwa noko inako ukuba yingxaki, kunjalo nje iba yingxaki nakubaniniyo, urhulumente ke ukutsho.

UMongameli welizwe loMzantsi Afrika, uMnu Matamela Ramaphosa, umemelele ilixa likaxakeka nentlekele ngenxa yokungena nokungalawuleki kokunwenwa kwecesina yasemazweni ekuthiwa yiKhoronavayirasi COVID-19.

Xa kumenyelelwe ilixa likaxakeka nentlekele esizweni oko kuthetha ukuba izinto azimanga ngokusisiqhelo, ke ngoko kudingeka amanyathelo esikhawu nangaqhelekanga.

Phantsi kweemeko ezinjalo wonke umntu unyanzelekile ukuba alibale ngamalungelo awanikwa yidemokhrasi, athobele oko kumiselweyo ukuhlangabezana nesimo ekujanyelenwe naso. Phakathi kwemiqathango emitsha ke kumiselwe ukuba abantu bahlale ngendlu ukunqanda ukunwenwa kwesi sifo, de sibe siyalawuleka.

Urhulumente uhle wayiqonda into yokuba amapolisa ewodwa akangeke amelane nokunyanzela ukuthotyelwa kwalo mmiselo, ze kwabandakanywa amajoni ukuba ancedise ukuqinisekisa ukuba lo mmiselo wethutyana uyathotyelwa nguye wonke ubani kweli lizwe.

Uninzi lwamagosa asebenza ngabantu ke asoloko ebotshwe izandla neenyawo yimithetho yedemokhrasi ukuqinisekisa ukuba ekusebenzeni kwawo akabaxhaphazi abantu.

Amagosa afana namapolisa nootitshala ohlukaniswa kudala nokusebenzisa izigalo xa enyanzela uthotyelomthetho, kufuneka acenge sele egezelwa, de maxa wambi kube nzima ukuwenza ngempumelelo umsebenzi wawo.

Njengoko bekulindelwe ke, uninzi lwabantu aliwusanga so ummiselo wokuhlala ngendlu, luqhube iinkqubo zalo ngokunga akwenzekanga nto. Uninzi liwuthathe njengeholide lo mmiselo, kubandakanya ukusuka kumaphondo olusebenza kuwo luye kwawokuzalelwa.

Oku kubonise elubala ukuba uluntu alukayibambi ngokupheleleyo le nkqubo, bambi ke abathobeli ngabomu. Kwabangathobeliyo kubekho nabarhutyulwe lulonwabo; iinto ezihleli nje zizingelana nolonwabo apho lungakhoyo.

Aba ngabantu abazixeleleyo ukuba bona abazukuwuthobela lo mmiselo, baza kuqhuba neenkqubo zabo; hayi kuba bengazi koko kuba befuna okukokwabo ukuthanda.

Abantu abanjalo ke ngaba bamelwe kunyanzelwa ngenkani bathobele xa bengena kukwenza ngokunokwabo oko. Amajoni ke athe akubanyanzela, kubandakanya ukubohlwaya ngeendlela ezahlukileyo, kwakho abantu abakhalazayo besithi amajoni axhaphaza abantu ezitalatweni, abaphuca amalungelo abo.

Kanti umntu lo xa engeva uthiwani? Xa oko akwenzayo, enokuba kulilungelo lakhe na, kubeka ubomi babanye abantu esichengeni, esenza ngenkani nangabomu, uthiwani?

Akayontanga yokubanjwa ngofele lwentamo anyanzelwe ukuba athobele ummiselo umntu onjalo? Ababanga bodwa ke abantu ekukhalazeni, kungenelele norhulumente ngokwakhe esithi amajoni makohlukane nokuxhaphaza abantu.

Ndimbone impambano lo rhulumente ukwenjenjalo. Urhulumente umemelele ilixa likaxakeka nentlekele, wamisela ukuba kuhlaliwe ngendlu, wabiza amajoni ukuba azokunyanzelisa ukuthotyelwa kwalo mmiselo luluntu olusenongawuthobeli; ngoku amajoni akwenjenjalo uyawangxolisa.

Kanti ukucenga iivoti oku kuyintoni ukugqiba inyani apha ebantwini? Ndiyamgatya urhulumente ngokuwakhalimela amajoni xa esohlwaya abageza ngemo yonxunguphalo esikuyo isizwe! Akukho mntu unamalungelo wambi kule imeko, kukwenza oko kumiselweyo kuphela.

Imfitshimfitshi yamalungelo ayisebenzi kwiimeko ezinje! Into yokuba namalungelo okuhamba naphi na apho ufuna khona, naxeshani, ayisebenzi.

Umntu makahlale ngendlu, ukuba akenzi njalo makanyanzelwe nangayiphi na indlela ukuba enjenjalo. Iintolongo ziyaphuphuma ukuba kungabe kubanjwana nezaphuselana ezifana nezi ndithetha ngazo!

Kananjalo, kuyingozi ngakumbi ukongeza amanani asele exakile ezintolongweni ngokuthi kubanjwe aba yabulani; sele kuchaziwe ke kambe ukuba akufuneki abantu baqundane ndawonye besisininzi. Makongezwe amanani amabanjwa ezintolongweni ngabantu abafana naba, okanye kuyekwe irifu yejoni idle esidengeni?