NgabaPostile iiKumkani zeMpuma Koloni

Ukumkani uZanozuko Sigcau ethetha emva kokwamnkeliswa umoya oyingcwele ngabaPostile Umfanekiso: Uthunyelwe

Yamkeliswe umoya oyingcwele iKumkani yamaMpondo uZanozuko Sigcau ngethuba igqiza lenkonzo iTwelve Apostle Church in Christ lityelele ela komkhulu.

Igqiza labaPostile abangaphezu kwamashumi amabini bekhokelwe nguMpostile oyintloko kule nkonzo, uMpostile Ceasar Nongqunga, baqhube le nkonzo kwiCawa egqithileyo.

Othethela le nkonzo yaseTACC uMpostile Don Ngayo, uthi le ngonyama yamaMpondo ililungu lenkonzo yabo.

“Ukusukela emva kokuba ethe wamkeliswa umoya oyingcwele nguMpostile oyintloko, lo nto ithetha ukuba ulilungu lenkonzo yethu.”

Ingxelo yale nkonzo ithi kwinyanga ephelileyo, le nkonzo yenze kwa umsebenzi onje kwiKumkani yamaXhosa uZwelonke Sigcau eNqadu.

“UKumkani uZwelonke Sigcau naye ulilungu lenkonzo yethu kuba naye wamkeliswe umoya oyingcwele kwinyanga ephelileyo nguMpostile oyintloko,” utshilo uNgayo.

NgabaPostile abaphuma kwindawo eziquka iKZN, Monti, Port St Johns, Lusikisiki, Mbizana, Flagstaff nase Margate abebe yinxalenye yale nkonzo.

Othethela uKumkani uZanozuko Sigcau, uNkosi Mzwandile Maraqana, uthi ngenene le kumkani iwamnkele umoya oyingcwele.

“UMpostile uNongqunga ngumntu esimhloniphayo apha ekhayeni, ukunyathela kwakhe yinto enkulu kuthi, uKumkani ke naye uwamkelisiwe umoya oyingcwele,” uthethe watsho uMaraqana.

Lo kaMaraqana uthi amaMpondo ayazana nomoya oyingcwele kwangamaxesha kaKumkani uFaku.

“Ngo1828 uFaku waya eRhini eye kucela abefundisi ukuba beze kwamkelisa amaMpondo umoya oyingcwele, ngoko singabantu abazanayo nenkonzo kweli lamaMpondo,” uthethe watsho uMaraqana.

Ecacisa ngenxaxheba yakhe kule nkonzo, uKumkani uZwelonke Sigcau wamaXhosa uthe:

“Ewe bendikho kulo msebenzi weKumkani yamaMpondo, ebecele ukuba kwenziwe inkonzo phaya ekhayeni lakhe uZanozuko, njengeKumkani ke bendiphaya ukumnika inkxaso,” uthethe watsho.

Ukanti inkokheli yokholo leMveli, uNokuzola Mndende, uthe akukho ngxaki xa iKumkani ihanjelwa ngabantu benkonzo ebhotwe, kodwa banengxaki nento ekuthiwa kukwamnkeliswa kweKumkani umoya oyingcwele. ”Ubungcwele asibo bamaKrestu kuphela,” utshilo uMndende.