Ngamani amaNtshilibe?

Aba bantu bangamaNtshilibe kuthiwa basuka kuhlanga lwabeSuthu ekuthiwa ngabaKwena. Xa silanda umlibo wesizwe sabaKwena esiphuma kuso isizwe samaNtshilibe. UKwena wazala uKhabo I kwindlu yokuqala, waze kweyesibini wazala uNgwato, waze kweyesithathu wazala uNgwaketsi. Kwindlu kaKhabo I wazala uMasilo II; uMasilo II wazala uNapo; uNapo wazala kwindlu yokuqala uMotebang, waze kwindlu yesibini wazala uLisema, waze kweyesithathu wazala uMolapo.

Kukwezi zindlu zintathu zikaNapo apho kuvele khona izizwe zabaKwena ezi zezi: AbaMonaheng; abaMoketeli; abaHlakwana; amaKgwakgwa; amaTsholo; amaNkopane; amaModibedi.

Esi sizwe samaNtshilibe savela ngaseZambezi. Saqala saya kubusa kumaMpondo saphinda semka apho saya emaXhoseni. Kaloku amaXhosa namaMpondo zizizwe ezazibuseka ngelaa xesha laMandulo. Esi sizwe samaNtshilibe sakhe salwa nesizwe sabaThembu, uZondwa ikumkani yabaThembu kuthiwa wabulawa sesi sizwe.

UNgqangweni, S.K. kwincwadi yakhe ethi, “Emqwashini” ubalisa uthi ngemvelaphi yamaNtshilibe: “AbaKwena bakaTiya babemi phezu komlambo iCaledon ekuthiwa kuseMrhugwane ngesiXhosa. Balifulathela elaseLusuthu ngenxa yeemfazwe zobango mhlaba. Baye bacanda iintaba zoLundi, baza kuwa emaMpondweni, apho benza iminyaka eliqela.

Bafika kweli lamaGcaleka bephuma apho emaMpondweni. Balishiya elamaMpondo sebekhokhelwa ngabazukulwana bakaTiya, uMvelase noBhanqo. Banqumla kwelabaThembu, bejonge eMbashe, beqhuba imihlambi yeenkomo zabo; abathe bakuzibona abaThembu barhawuzelelwa ngamakhwapha. Azikhusela kwakuko iinkomo zawo amaBhanqo. Kwidabi labo nabaThembu kwakuse kufike amaNgqosini kaMjobi;

badibaniselana ngemikhosi bagqobhoza ngomdlanga, bashiya beyibulele inkosi yabaThembu, uNdaba. Aqhubekeka njalo amaBhanqo namaNgqosini ade awuwela uMbhashe, alalisa ngaphesheya kuba kwasekuhlwile. Abasa imililo apheka. Kanti bayalandela abaThembu; kuba amaBhanqo eve imikhwazo isithi: “NingamaNgwenya na?”

Yabuya impendulo: “Hayi, singamaNtshilibe.” Aba ngamaNtshilibe okokoko ke amaBhanqo.

Ekufikeni kwawo komkhulu kwaKhawuta amkelwa, anikwa imihlaba. AmaNtshilibe namhla athathwa njengamaXhosa. Maninzi ngaPhesheya nangaNeno kweNciba, ooSikweyiya kwimiQhayi, ooNkontso kwimiDushane. Asisizwe esihloniphekileyo, ekho nasebuphakathini bamakomkhulu asemaXhoseni.” Bathiwa xa bethuthwa: Bhanqo, Nondize, Langa, Khawuta, Tshiwo, Phalo, Malangana, Mdumane, Bobese,Ncancase, Ntshontsho, Indlondlo zikaGqabantshi, ZikaSarhili, ZikaGcaleka, ZikaJiya, ZikaNgwelashe, ZikaBhadlula, ZikaMvelase, Zikajukuty’amaphambili engawasi mntwini, Umanyikinyel’ inyama enyameni, Kuvel’inyama enamehlo, Thetha bawo umsakwethu uyandifuna ngaphesheya, Thetha bawo ndimile kuwe, Phel’ubugwala uye emntwini, Ityala uyakulimela kuba ndingumninawe wakho, Andinakuziyela ndidinga amanqina,Thetha, ndize, KuTshiwo koNondize xa kwenziwanjalo!

Umbuzo ke obalulekileyo wabantu banamhlanje xa besiva silanda imbali

yamaMvulane uthi: Isiduko esi sibaluleke ngantoni? Kutheni umntu kufuneka enesiduko?

Okanye, kutheni umntu kufuneka esazile isiduko sakhe? Impendulo nantsi: Iziduko zibaluleke kakhulu ke kwaNtu kuba ziyindlela yokuzilanda imvelaphi yakho, ungumni kwaye ingoobani izihlobo zakho ezizalana nawe ngegazi, kwaye ingoobani izihlobo zakho ezizalana nawe ngolwendiso. Wakhe walila omnye umfo ehleli yedwa nesithandwa sakhe emazweni kwelamatshipha, xa ilizwe lalimjikele wathi, “Andazi baphina abazalana nam nawe kuba sele sisele sodwa jwi!” Ukuba silanda usapho lwesizwe samaXhosa, amaXhosa anezinto umntu wesiduko sawo amqaphela ngazo, izinto ezi zezi: unwele, isandla, unyawo, uzwane, uzipho, umnwe, ubhontsi, inkaba, negazi.Ukhe umve umXhosa ethetha esithi: Olu unwele nokuba izinto ziyafana lolwasekhaya.

Ndithe ndakuthi ntla ngaye kwasika apha enkabeni kanti ngokwenene ndingamazi nje ngumntakabawokazi waseQonce. Izihlobo zenene zivana ngegazi.

Ndithe ndiqala nje ukuthi ntla ngawe, ndeva apha egazini, ndeva kuhlobile, kukho into ethi makhe ndithethe nawe, kanti ngenene uyinto yasekhaya emaQocweni. Ndikubona ngozwane ukuba ungokaMzudumile. UMzudumile ngumza wam, ezi nzwane zithe saa, nale minwe yesandla mifutshane zikwenza ubenguye ehleli. Ingathi ndiyambona umfo wasemaNcotshweni, etsho ngolo ncumo lwakhe. Kowu, uyafihla mhlaba! Isandla esi, le minwe mide, nalo bhontsi ugoso, ezi nzipho, zizo ezikuntamileyo ukuba wena ungowasemaZangweni kwaMlungisi.