Ngamani amaVundle?

Aba bantu bangamaVundla bakhona nakubeSuthu kuthiwa ngooMofokeng. Imbali yomnombo nomlibo wabaFokeng ekuthiwa amaVundla aphuma kuwo uhamba uthi: Aba bantu baphuma kubaTaung bazalwa ngumzukulwana kaMotebele esingalazanga igama lakhe. Le ndlu ivele ngolu hlobo: uMorolong wazala uNoto waza uNoto wazala uMorara; uMorara kwindlu yakhe yokuqala wazala uMabi, waza kwindlu yesibini wazala uMasilo I. AbaTaung ke bazalwa kule ndlu yesibini kaMasilo I.

UMasilo I wazala uMalope; uMalope ke yena wazala uMohurutse, kunye noKwena, noMkhatla. AbaTaung ke bona baphuma kule ndlu kaMohurutse unyana omkhulu kaMalope I. UMohurutse wazala uMotebele ononyana esingalaziyo igama lakhe kunye nesizukulwana esinye naso esingalaziyo igama laso.

Lo mzukulwana kaMotebele wazala uLezani, yena owazala uGitjie kwindlu yokuqala noTlopo kwindlu yesibini. UGitje noTlopo bavelise izizukulwana ezibini ekuthiwa ngabaFokeng. Nantsi inzala kaGitje, wazala uSegungela; uSegungela wazala uMzale; uMzale wazala uJembe; uJembe wazala uGuanca; uGuanca wazala uBhayi; uBhayi wazala uNgopheni; uNgopheni wazala uNgobozi; uNgobozi wazala uTjale; uTjale wazala uStockoe; uStockoe wazala uVova; uVova wazala uMama. UTlopo yena nantsi inzala yakhe, wazala uMare; uMare wazala uNtsikoe; uNtsikoe wazala uSefiri; uSefiri wazala uKata; uKata wazala uMolise; uMolise wazala uNtahle; uNtahle wazala uSeephephe; uSeephephe wazala uMatete; uMatete wazala uSetha; uSetha wazala uBernard ophile kulaa minyaka yowe-1866.

Aba bantu kuthiwa ngabeSuthu bakaMfukweni kodwa bathi bakwaywa ngabeSuthu bagxothwa baya kuwa kubaThembu, isizathu kungokuba inkosi yaba bantu yathi yazeka umThwakazi. Ngeso sizathu loo nto ayizange yamkelwe baze bagxothwa baya kungena kubaThembu. Abantwana baloo nkosi baphosaniswa nokulawula ngenxa yolu gxotho. Izilwanyana zamavundla ngumvundla nokhetshe. Kaloku kubeSuthu abantu besiduko ngasinye banesilwanyana okanye nantoni na esendalweni ababizwa ngayo.

Aba bantu baphuma eLusuthu abanye bathabathe la mihlaba: eyaseKomani, eyaseNgqamakhwe nooTsomo neDutywa. Abanye baya kuwa eNgcobo emaQwathini. Abanye nabo eMount Frere. Aba bantu banezindlu ngezindlu.

UNgculu, S.P. ubhala athi kwinqaku lo ‘Umthunywa’ lenyanga ka-Epreli ngowe-1961. “AmaVundle ayekhe ehla ngapha eLusuthu eza ngasemaXhoseni nasebaThenjini aya kumisa ngaseMthatha. Ingcwaba likaMkhupheni likwezoNtaba zoMbholompo. Kanti ke amanye amadoda obukhosi aphindela kwaseLesotho eMjanyana eQuthing, apho akhona ngoku. Ngesithuba awayelapha eMthatha kwehla intlekele yeMfazwe phakathi kwendlu enkulu kaVundle nokunene uNcilashe owaziwa nangokuba nguMvulane. Umlo wabo wenza ukuba baqhekekane kubekho amaVundle namaMvulane.”

UNgculu uphinde ahambise athi kwakweli phephandaba ‘Umthunywa’: “UVundle uzele uBhayi inkulu, kunye noMvulane noMkhumbeni noMngqosini kwindlu enkulu, ibe nguJileka ekunene. KuBhayi ke kuphuma uSiqungele, ozala uSazana ozala uMacodoma ozala uMsali ozala uZembe.

Kwakhona kukhona amasebe apha, kuba uZembe uzele uGwaca inkulu, noJalamba noMlu noNgcwele noNdwele; nakuGwaca kukho amasebe, kuba uzala uKhetshe wakuloFola noNtlangaza, noNgonyama. UKhetshe uzala uMadiba, ozala uMtsokoba ozala uMkhupheni ozala uGobozi, ozala uTyhali inkulu, noMatyobeni, noNkosana, noSomxu, noSidlayiya. Eqadini nguMvulane. UTyhali ke yena uzele uStokhwe, ozele uVova, ozele uMama kwindlu enkulu.

UJackson, A.O. ubukhosi bamaVundle ubulanda ngolu hlobo: “UVundle uzala uSenzani; uSenzani uzala uMacodoma; uMacodoma uzala uMsali; uMsali uzala uGwaca; uGwaca uzala uKhetshe; uKhetshe uzala uMkhupheni; uMkhupheni uzala uNtsokoba; uNtsokoba uzala uGobhoza; uGobhoza uzala oonyana abathathu: UTyhali, uBhebheza, uMatyobeni.UTyhali uzala uSitokhwe; uSitokhwe uzala uVova (aba bantu bafumaneka eLusuthu). UBhebheza uzala uMavela; uMavela uzala uNtontolo; uNtontolo azale uSithubeni; uSithubeni azale uBhazabhaza (BaseHeshele). UMatyobeni uzala uKhala; uKhala uzala uZwelibanzi; uZwelibanzi uzala uSidumo (bakuQumbu).” Xa ke besiqhuba uphando sifumene ezinye zezindlu zamaVundle ezezi zilandelayo: AmaLowe; AmaNyosi; AmaKhumbeni; OomKhupheni; AmaNgculu; OoMqhwa; AmaNgqosini (nawo ayenye yezindlu zamaVundle ngokwemveli); OoKayise; AmaVundle akwaHegu; AmaVundle akwaSokhulu; AmaVundle akwaGqojana; AmaVundle akwaBhebheza; AmaVundle akwaMatyobeni, AmaVundle akwaKhetshe, AmaVundle akwaMona, AmaVundle akwaMacodoma, AmaVundle akwaDenge, AmaVundle akwaKrwebeda, namanye.

Onke la maVundle angentla xa ebongwa kuthiwa: Singamabandla kaVundle, kaMsuthu, kaYebusi, kaMaboro, kaSuthu, kaMfukweni, kaBhayi, kaSiqungele, kaSezana, kaMsali, kaMacodoma, kaMadiba, Nto zikaGobhozi, Bhayi kaKhetshe kaGwaca, kaMlu, kaFola wakuloKhetshe, kaZembe lokugawula ubulawu bokuhlamba amaVundle, elingenakuphathwa ngumfazi onechanti, kuba uya kushwabana, Ngabakwatsili leenyosi elingenakuphakulwa ngamadoda athakathayo, Amadoda aneemfene nomamlambo, Kuba zakuwasuzel’iinyosi, Ade asuzelwe nangamagumasholo zona nyosi zingenalwamvila, Amabandla enyoka enkulu emnyama yomthombo womlambo omkhulu, Umlambo omkhulu ongawelwayo iGqili, Owelwa sithi maVundle, Siwele sinqumle umsinga sisinge eCamsholo, Kwihlathi elinameva amhlophe, Ihlathi elingangenwa ngamagqwirha, Kanti nezithunzela ziyaloyika, Gobhozi,

Inkosi esiyifumeneyo yamaVundle nguMhlekazi uPresly M. Bebeza owayeyinkosi yamaVundle. Wayongamele inqila eshwankathela uBhebheza, iTele engezantsi, iTele engentla neRooiwal.