Ngamashumi amathathu eminyaka engalitsibi iziko!

UMzimkhulu Molose

UMzimkhulu Molose onamashumi mathathu anesithandathu (36) ubudala waseDuncan Village eMonti, uneminyaka engamashumi amathathu engalitsibi iziko.

Lo mfo uthi qho ezama ukutsiba iziko intonga yakhe iyawa. Ngonyaka ka1992, uMzimkhulu wadlwengulwa yindoda eyayihlala ngakokwabo.

Ngokutsho kwakhe, emva koko ubomi bakhe zange buphinde bube kwimo elungileyo.

“Umama wam ngumntu endikhule ephangela emakhitshini kwalapha eMonti. NgooLwesihlanu wayebuya azokuchitha impelaveki nathi ekhaya. Ngomnye uLwesihlanu ndathi ndisalinde umama endleleni apho aqhele ukwehla khona kwizithuthi zikawonkewonke xa esuka emsebenzini, kwafika ubhuti ohlala ngasekhaya wandibizela endlini yakhe ngelithi uza kundithuma evenkileni ndiyomthengela inyama. “Xa sifika endlini yakhe wathi mandihlale emveni kwecango, wakhupha imela enkulu wayibeka emqaleni kum waze wandiyalela ukuba ndingakhali ndenze ingxolo. Waye wathi ukuba ndikhalile uyakundibulala. Wandidlwengula, emva koko asakugqiba ndagoduka. Ndaphuma ndinyoshoza apho labe igazi lisihla ngemilenze. Ndathi xa ndifika ekhaya ndabuzwa ukuba nditheni ndinegazi emilenzeni. Kwakunzima ukuyithetha ekhaya le nto kuba ndandineentloni kwaye ndidanile. Ndaye ndagrogriswa ngokubethwa kuba kuyabonwa ukuba andide ndithethe. Emva kwezigrogriso ndaye ndabaxelela ekhaya yonke into eyenzekileyo. Oobhuti bam abadala baleqa endlini yalo bhuti kodwa bafika sebalekile,” utsho uMzimkhulu.

Lo mfo uthi abantu abaninzi bacinga ukuba umntu oyindoda akadlwengulwa. Uthi kubuhlungu kakhulu ukubalixhoba lodlwengulo.

“Kukho amaxesha apho uvele utyiwe ngumvandedwa de ucinge nokuzibulala kuba uyazicaphukela nje wena buqu. Ndimdala ngoku, bekufanele ukuba ndinosapho kwaye ndihlala emzini wam kodwa akunjalo. Eyona nto indenzela ubuhlungu kakhulu kukuba andikwazi ukuba ndinganomntu endiza kumenza inkosikazi ze sizale abantwana, ngenxa yokuba qho ndizama ukutsiba iziko kuvele kuthi qatha laa mini ndandidlwengulwa ngayo. Ndisakucinga ngayo la mini ivele iwe impahla yam yasebukhweni,” utshilo uMzimkhulu.

Lo mfo unaba ngelithi iinjongo zakhe kukulumkisa amadoda ngodlwengulo.

“Masingayifihli indaba yokudlwengulwa kwethu thina madoda. Ngamanye amaxesha uve kusithiwa umntu uzibulele kube kungaziwa ukuba kutheni ezibulele. Kanti lo mntu uzibulele kuba edlwengulwe. Eyona nto indenza umsindo kukuba lo bhuti wandidlwengulayo uphila kamnandi nosapho lwakhe eKapa. Andiyazi ukuba waphuma njani eziseleni zentolongo,” utshilo uMzimkhulu.

Isithethi samaPolisa eMonti, uKapteni Hazel Mqala, uthi uMzikhulu makeze nenombolo yovulotyala okanye aze nomhla kwakunye nenyanga eyenzeka ngayo le nyewe. “Siza kutsho sikwazi ukwenza uphando malunga neli tyala,” utshilo uMqala.