Ngangomhlaba Matanzima: Ndiyazidla ngomsebenzi wam

UNkosi Ngangomhlaba Mathanzima UMFANEKISO: SIYANDA JANTJIES

“Ndiyazidla ngomsebenzi endiwenzileyo oko ndangenayo kulandlu yeNkosi ukusukela ngo2002” Oku kuthethwa ngusihlalo ophuma wendlu yeNkosi zemveli eMpuma Koloni uNkosi Ngangomhlaba Matanzima.

Le ndlu ivulwe ngokusemthethweni ngoLwesihlanu ogqithileyo yiNkulumbuso yeliphondo uPhumullo Masualle ephelekwa ngumphathiswa wesebe lentsebenziswano kurhulumento nemicimbi yemveli.

“Ndiyishiya lendlu ihlala kwisakhiwo esisesokuqala eMzantsi Afrika ukuba sibizwe ukuba ziofisi zemicimbi yeNkosi,ndiyishiya inabasebenzi abakumgangatho owufaneleyo umsebenzi owenziwa apha,”uthethe watsho uMatanzima. UNgangomhlaba wangena kwesisikhundla emva kokuba sashiywa nguNkosi Mwelo Nonkonyana yena wayengene ngonyaka ka1996 esekelwa nguNkosi Vulisango Gwadiso ngeloxesha.”

Izibonda eziphantsi kweNkosi zazisamnkela imali engangeR2700 kuphela ukungena kwam apha,ndakwazi ukusebenza ndamhlanje ndishiya besamnkela amawaka asixhenxe erandi (R7000),”utshilo uMatanzima.

Uthi usezakuqhubeka nomsebenzi wakhe nje ngosihlalo de kufike ixesha lokuba kwanyulwe usihlalo omtsha walendlu.

“Elona xesha sizakuphuma ngalo asikalazi, ngoko ke siseza kuqhubeka nomsebenzi wethu wemihla ngemihla de kutyunjwe isikhokelo esitsha sendlu yeNkosi,”uthethe watsho uMatanzima.Encoma etyibela eligxogxo likaMhlontlo uNkosana uDabulingwe Nzima waMaqwathi eNgcobo uthe.

“Makahambe ayekuphumla uMadiba umsebenzi ebesimthume wona siziNkosi uwenze nangaphezu kokuba besilindele,ugqatso lakhe ulufezile,”utshilo uNzima.

UNkosi Siqithi Maqoma oligqala nendoda endala kubukhosi baseMatshaweni uthi isengxakini indoda ezakungena kwezizihlangu zikaMadiba.”Ebewuxhomile umgangatho kakhulu,indlu yeNkosi inesidima imameleka nakurhulumente ngenxa yakhe, umntu ozakungena kulendawo uzakunyanzeleka ukuba aseke iqondo elitsha,”ucacise watsho uMaqoma.

“Oonobhala benqila zeNkosi babehlawulwa ngamakomkhulu wabo ukungena kwam apha ngoku ndishiya beqeshwe ngokupheleleyo ngurhulumente wephondo, ngenene ndiyazidla ngalomnto,”utsho uMatanzima.Uthi iKumkani zeMpuma Koloni zihamba ngemoto,zifumana iminxeba ephathwayo ngenxa yenzame zakhe.