‘Ngaphandle kukamakhulu wam ngendingekho apha,’ kutsho ophumelele isiXhosa

UEmihle nomakhulu wakhe. UMFANEKISO: ABONGILE GINYA

UEmihle Yeki (16) obengumfundi eNyanga High School eNgcobo, ophumelele ulwimi lwesiXhosa ngo-100% kwiphondo leMpuma Koloni liphela kwiziphumo zebanga leshumi zango2023, uthi isiXhosa usincance kumakhulu wakhe uNolungile Yeki kwakunye notamkhulu wakhe uVictor Mfedeyiyana nanjengoko ekhuliswe ngabo.

UEmihle wenze kakuhle nakwezinye izifundo zakhe kodwa isiXhosa ugqwesile. Umama wakhe ungumsebenzi kwidolophu yaseKapa eNtshona Koloni eyokuzamela uEmihle nodade wabo okuGrade 5.

UEmihle welali yaseBlai kuManzana eNgcobo nobehlala ngaphakathi esikolweni, uthi waye wahlala phantsi wazihlelela ixesha lakhe azakuthi afunde ngalo kwaye uthi zonke izifundo zakhe ebezinika ixesha elifanayo engakhethi esitheni. Lo mfundi uthi ukuze azimisele kwisiXhosa kukuba ebesoyika ukupasa isiNgesi emagqabini isiXhosa sishiyeke ngasemva.

Umakhulu kaEmihle Yeki uNolungile Yeki (67) inqununu yesikolo sikaEmijle, uMfu Butshingi bevuyisana noEmihle. UMFANEKISO: ABONGILE GINYA

UNolungile, okhulise uEmihle, ulilile ngethuba ethetha neSolezwe esithi uyavuya kuba umzukulwana wakhe ngowokuqala ukuphumelela kanje nangona enabanye abazukulwana esele bephumelele nabo uGrade12.

“Mna bendibawela enze izifundo zobuGqirha abenguGqirha qha kaloku umntwana awunokumkhethela into ayirhalelayo. Kodwa ndiyamnqwenelela okuhle nakule azakuyenza noba andiyazi,” utshilo uNolungile.

UEmihle uzakwenza izifundo zeActuarial Science kwiyunivesithi yaseKapa eyaziwa ngokuba yiUCT.

UMphathiswa wezeMfundo eMpuma Koloni uFundile Gade, phakathi nguEmihle Yeki efumana imbasa yakhe. UMFANEKISO: ABONGILE GINYA

INkulumbuso yephondo leMpuma Koloni uOscar Lubabalo Mabuyane, ubaqhwabele izandla bonke abafundi abenze kakuhle ekwakhuthaza abo bangenzanga kakuhle, esithi mabayazi ukuba ayikokuphela kobomi kwaye banamathuba okubuyela esikolweni.

Isebe lezemfundo eMpuma Koloni liphucukile nakulo unyaka, lize no-81,4% lisuka ku-77,3% kwezika2022 iziphumo.

Izithili ezihambe phambili kulo lonke iphondo yiAlfred Nzo, kuze iChris Hani, Joe Gqabi kwakunye neNelson Mandela.

UMphathiswa uFundile Gade uthi nezinye izikolo mazizimisele. Uthi iAlfred Nzo yeyona ndawo ihlelelekileyo ejongene nokunqongophala kwanendlala kodwa iphumlele emagqabini kunjalo, watsho esithi ezinye izithili zokoyiswa yintoni.