Ngathi seyiyimpucuko le!

Kukho intetho ethi, le nto umntu asinto izibangulayo. Ngamazwi amzuzu la nendiqondayo ukuba sesilibele nokuba akhe akho.

Uhlobo esesisenza ngalo, siqhuba ubom ngathi bunesihlava, ndijonge le yehlumelo elingamilanga, abantwana bethu aba ke.

Phofu, beliyakumila phi kulo mqwebedu sime kuwo?

Ikho apho iphazanywe khona ndiyakuxelela! Kona akukho nto intle esiya kuyizuza ngale mpucuko siyileqileyo.

Ke nokuba ibikho, impucuko le yona iye yongamela, satsho asazazi nalapho bekufanele sihamba khona. Incwadi ethi, Intaka yobusi, ibhalwe lusiba lwencacholo nenkcalacha yoncwadi lwesiXhosa, uNcedile Saule. Yinoveli le eyapapashwa ngumzi wakwaBard Publishers phaya ngomnyaka ka2011.

Apha umbhali uphicotha injece yokubonelwa komfana intombi amakayitshate.

Lisiko elidala ke eli elalikho mhla mnene, akusenjalo ke kule mihla. Umntu wenza le isegileni lakhe, engakhathali nokuba imchukumisa njani na omnye lowa, nje ukuba imkholile yena, kwanele.

UBhekilifa nongunyana wenkosi yamaSwazi aseDlangeni, uVulisango Maseko, ukhaba ngawo omane esala ukutshata nentombi ayibonelwe nguyise, uVulisango.

Kuthi kuba enentombi ancuma nayo azixelele ukuba yiyo aza kuyitshata, etsiba elo siko lakowabo laliza kumqamangela ngoKhethiwe.

Kwelakhe icala, uKhethiwe lidabi alityondyothe wonela de wanikezela elo.

Ngulo kaloku wakhe wafuna ukuzibulala ngenxa yeso sicwangciso senziwa ngabazali bakhe ngaye. Yima, yeyiphi kanye le nto inokude ifunise umntu azibulale?

Ndibuza kuba ndingazi le iye itshintshe kwinto oyaziyo. Kokwam ukuqonda, umntu ngamnye ukhulela phakathi kwamasiko nezithethe zakowabo, ke iye ibeyintoni eyenza azibone enomahluko kubanye abantu esebedlule kuloo mgaqo? Uthi asikokuwewulwa yimimoya yempucuko na?

Isizwe saseDlangeni siyala ukwamkela loo ntombi azichongele yona uBhekilifa, phofu esinye sezizathu sokwala sesokuba asiyontombi yoMswazi le afuna ukuyitshata.

Ungenzani ngabantu! Lo Bhekilifa babemthanda abantu baseDlangeni, ababengakwazi ngaye kukuba asinguye kwaumntwana kaVulisango Maseko, inkosi le yabo.

Andithi kaloku uKhulukazi, umama kaBhekilifa, lihlebo awalihlanzela uBhekilifa lo elo kancinci phambi kokuba abhubhe.

Hayi ke khona, izishiqi zasebukhosini! Le yokufuna ukuzibonela intombi aza kuyitshata uBheki, ngathi yinto yokuba kwayena engasingomntwana wakwaMaseko.

Uthi ebeyakutshijila eqhankqalaza olu hlobo ukuba ebengunyana kaMaseko uqobo?

Ukubonelwa komfana intombi lisiko elabhangayo, amaAfrika alitshitshisa noko lalichumile yintlalontle.

Loo mitshato yayakhelwe phezu kwaloo midibaniso yabantu abangazaniyo ngathi yayihlambulukile.

Ngamanyala into eseyiqhubeka kweli lizwe, kanye ngoku sivumele ukwanelisa iintliziyo zethu ngabantu esibathandayo kokukhona siye sisaphalaka okweqhina elibunjwe sisanyamtya.

Uluchwe lwenkcithakalo yemitshato lwenile kwezi mini, ngathi sonke sithi oko nje ndiludlile olunkonazana.

Ewe kona ukusilela kwethu ukugqala izinto ebeziluncedo ekwakheni imizi kudale le nyhwabatyikili yesatyityi nempalalongqiqo kubantu abathi bayaqonda.

Ubuthina sibuphuncule, le ndlela siyithabathileyo ayisincedisi, okanye ke makube ndim lo uphila kwelakhe ilizwe?

Ndimkile!

Owenu kusiba noncwadi lwesiXhosa!