Ngubani uMr Lloyd?

ULoyiso ‘Mr. Lloyd’ Sitsheke yingqanga yomsasazi kuMhlobo Wenene FM. Ubhexesha iinkqubo zemidlalo, eziquka eyangorhatya lwamagqaza phakathi evekini kunye neyangoMgqibelo kusasa. Nakuba sele ezenzele igama nje kwezosasazo indlela yakhe ibe nde ukuze afikelele apho akhoyo namhlanje. U-Bulelani Ngovi weli phepha-ndaba uchube isikhwebu kunye naye ngelinge lokumazi ngcono.

Bulelani Ngovi (BN): Ungubani? Waphi? Ukhulele phi? Ukhuliswa ngubani?

Loyiso Sitsheke (LS): NdinguLoyiso Sitsheke, inzalelwane yakuQumbu, Ndakhuliswa ngabazali ababendigcina (foster parents) uMaBhukwana noDavid (libali elide). Abazali bam babexelenga kweleentlanzi, eKapa.

BN: Yayiyintoni umnsebenzi wakho wokuqala kunomathotholo?

LS: Yayikukusasaza ezemidlalo e-UCR FM eMthatha ngombindi weminyaka yoo-90, ze kamva ndabhexesha inkqubo yakusasa (breakfast show), i-Local Top 20, kunye nenkqubo yengxoxo phakathi kwentsimbi yethoba kusasa ukuya kweyeshumi elinesibini emin’emaqanda.

Ezona zinto ndizidla kakhulu ngazo kuloo nkqubo yayikudlana iindlebe nabantu abafana noHolomisa (Bantu), igqwirha eliyindoda elalibizwa uCaweni elalibanga ukuba liguquke languMthandazeli.

BN: Yeyiphi eyona nto uyithada kunene ngomsebenzi wakho?

LS: Kukusingatha udliwano-ndlebe nabadlali, abaqeqeshi kunye neentlanga zamazwe ngamazwe. Sele ndidlene iindlebe nabantu abafana noViv Anderson, Gqr. Danny Jordaan, Steve Barker, nabanye abaninzi.

Eyona nkqubo isenyongweni kum yile yangoMgqibelo ibizwa ezeMidlalo noLonwabo, ndinenyhweba yokusingatha udliwano-ndlebe kwanokudlala umculo, ndiphaka amabali amatsha kanjalo.

BN: Yeyiphi eyona nto ingumceli-mngeni ekubhexeshi iinkqubo zakho?

LS: Akubonakali ndinexesha elilelam, ndichitha ixesha elininzi emsebenzini ndisenza uphando, ndilungiselela usuku olulandelayo.

BN: Yayingoobani ababekunqwanqwada? Ungathi ngubani owabanefuthe elimandla kwikhondo lakho?

LS: Abasasazi bam abayintanda yayinguChris McGregor Dunga kunye noVido Makhaza….kwezemidlalo ndandidla ngokuphulaphula uDave McCloud owayesasazela iCapitol Radio yakudala….isimbo sakhe sokubhexesha imidlalo!

Ewe kambe zazikho izangxa ezifana noPeter Bacela kunye no-Oom Given Ntlebi, umdla wam awuzange ube sekusasazeni umdlalo oqhubekayo ebaleni koko wawukekelele kusasazo lwasesitudiyo. Kwakhona umdla wam wawendele ezindabeni, ngokukodwa iindaba zikamabonakude. Ndakhe ndasasaza iindaba zesiXhosa ku-e.tv nakuSABC 1.

BN: Ingaba kulula ukufumana umsebenzi kunomathotholo?

LS: Akululanga kwaphela kuba oonomathotholo bambalwa kakhulu…..kungafuneka uphum’izandla ebugciseni bakho ukuze unikwe ingqalelo.

BN: Zakhono zini ekufuneka ube nazo?

LS: Kufuneka ube nobucaluza nobuciko obukhulu, ichule elikwaziyo ukudwelisa amagama, ube nolwazi ngolwimi olusebenzisayo, lube luhle….ube ngumntu onenyameko ekumameleni kwaye uhloniphe umphulaphuli wakho.

BN: Loluphi ubizo ongewawulithabathile ukuba ubungekho kunomathotholo?

LS: Ukuba ngutitshala yayiyenye into endandiyithanda. Kwi-Unitra yakudala, ekungoku nje iyi-WSU, ndandifundela iBA kwezeMfundo.

BN: Ngowuphi umculo owumamelayo xa ungasebenziyo?

LS: Nawuphi na umculo, kungakhathaliseki ukuba ngumngxilo mni na, okokuba nje uvakala kamnandi endlebeni yam.

BN: Yeyiphi eyona nyaniso ikubambe ntshilikithi eyakutshintsha kwikhondo lakho lonke?

LS: Kukunyaniseka kwisiqu sam….okunye kukuzilungiselela kwanokuhlonipha abaphulaphuli bam.

BN: Ngcebiso ni ongayinika lowo unomdla wokuba kunomathotholo?

LS: Usasazo sukulenzela udumo, umntu makaqhutywe luthando.