‘Ngumfuziselo wokufa isibhedlele saseMbizana’

U-Anelisa Mpheshwa ebonakalisa iimpawu zokonzakala esosulwa ebusweni sisihlobo sakhe eSt Patrick eMbizana. Kumfanekiso osekunene, izigulana kwisibhedlele iSt Patricks

ENDAWENI yokunika ithemba kwabagulayo, isibhedlele iSt Patricks eMbizana sigxekwa kabukhali ngempatho-mbi futhi sikwatyholwa ngokuba yindawo “engumfuziselo wokufa”.

Oku kungenxa yosapho lakwaMpheshwa kwilali yakwaNtshangase eMbizana, olubanga ngelithi ngebhubhile amalungu alo ukuba bebengakhange benze iinzame zokubadlulisela kwisibhedlele sikarhulumente KwaZulu Natal.

Konke oku kuza emva kokuba uAsanda Mpheshwa (28) noAnelisa Mpheshwa (21), bathi bagaxeleka kwingozi yemoto emasikizi phakathi kweFlagstaff neMbizana ngomhla wamashumi amabini anesibhozo kweyoMqungu kulo nyaka.

Ngokwengxelo katata kaAsanda noAnelisa, uBabsy Mpheshwa, le ngozi yenzeka malunga nentsimbi yesine kusasa, ze inqwelo yezigulana yazo kubathatha ngentsimbi yesihlanu kwakusasa njalo, yabathumela eSt Patrick.

“Ukufika kwabo esibhedlele, abongikazi bayalela ukuba makuyo kubizwa umntu ekhaya azo kuhlala nabantwana bam, abakhaphe naxa befuna ukuyo kuchama. Ndaqala ndothuka naleyo into, ndizibuza ukuba kwenziwa njani kumntu ongena sihlobo,” utshilo uBabsy. UBabsy usebenza eThekwini kwaye le ngozi yenzeka esemsebenzini.

Uthi omnye kwaba bantwana, uAnelisa, wayenzakele ngendlela exhomisa amehlo.

“Wonzakala kakhulu ebusweni, wophuka amazinyo amane, wophuka ingqosha, umhlathi nethambo lengalo. Zange ndiyikholelwe xa abantu basekhaya besithi abantwana bagqibe usuku bengakhange badibane nogqirha. “Ukufika kwam babenuka igazi, berhonorhono bengakhange bahlanjwe. Ndaqonda ukuba mandileqe eMbizana ndiyo kubathatha ngemoto yam ndibase kwisibhedlele sikarhulumente iPrince Mshiyeni eMlazi eThekwini. Bavele bahoywa nje besangena eMshiyeni, bahlanjwa amanxeba kwakhutshwa ukungcola,” kutsho uBabsy.

UBabsy uthi yayingathi ufike kwisibhedlele sabucala eMshiyeni.

“Ukuba ndandi ngabathathanga eSt Patrick, ngebabebhubhile abantwana bam. Ndiyasibulela isibhedlele saseMshiyeni kuba iSt Patrick ingumfuziselo wokufa endaweni yokuphilisa abantu,” utshilo uBabsy, esithi baphilile abantwana ngaphandle nje kukaAnelisa osamane elahlekelwa zingqondo.

U-Asanda ungqinile kwiphephandaba I’solezwe ukuba abazange bafumane hoyo eSt Patrick. Uthi babepena-pena zintlungu kungekho mntu ubancedayo.

Ngenxa yoku, uBabsy uthi ufuna siphendule isibhedlele kwaye uthi uzakuyibika kuMkhuseli woLuntu imeko eyehlele abantwana bakhe.

Isithethi sesebe lezeMpilo eMpuma Koloni, uSizwe Kupelo, uthi kudala abantu bekhalaza ngempatho-mbi kwisibhedlele iSt Patrick.

“Iza kutshintsha lo nto kuba uMphathiswa [Pumza Dyantyi] ukhe wasityelela esi sibhedlele ngeenzame zokulungisa oku kukhalazelwa ngabahlali. Kwakhona iNkulumbuso [Phumulo Masualle] ibhengezile kwintetho yobume bephondo ukuba liza kongezwa inani labongikazi noogqirha,” utshilo uKupelo.