‘NguZuma onyanzele iANC ukuba imnqumamise’

Owayesakuba nguMongameli woMzantsi Afrika uJacob Zuma. UMFANEKISO: Thapelo Morebudi

UNjingalwazi uLevy Ndou ongumhlohli nokwangumhlalutyi wezopolitiko uthi nguJacob Zuma onyanzele iANC ukuba imnqumamise. Oku kusemva kokuvakala kweendaba zokuba ikomiti elawulayo kumbutho weANC ithabathe isigqibo sokumnqumamisa uJacob Zuma.

“NguZuma onyanzele iANC ukuba ithabathe lamanyathelo, uyayazi kakuhle inkqubo nemigaqo yeANC, kubonakala ukuba naye ebesele enesigqibo sokuwushiya lo mbutho,” kutsho uNdou.

Oku kusemva kokuba uZuma esungule umbutho wakhe iMK Party, ebonakalisa ukunganeliseki kumbutho weANC. Umbutho weMK Party ukhula ngokungxamileyo mihla le kwiindawo ezininzi zelizwe loMzantsi Afrika.

“Umbutho weANC unesimbo sokunyamezela okanye ukuthatha ixesha phambi kokuba bathabathe amanyathelo ngeenkokheli okanye amalungu wabo enza izinto ezigwenxa,” kutsho uNdou.

Ukusungulwa kwalo mbutho kaZuma kubangele ukuxuxuzela kwamathumbu kuninzi labo bathanda iANC kuzwelonke.

“Nguye kanye uZuma oyaziyo inkqubo yangaphakathi kwiANC, ngoko ke yonke into uyenza esazi kakuhle ukuba kuzakwenzeka ntoni ngamanyathelo akhe,” uhambisa atsho uNdou.

UNdou uthi kudala uZuma ebonisa ukudelela isikhokelo esitsha sombutho weANC. “Eli linyathelo ekwakumele ukuba lithatyathwe kudala yiANC, zininzi izinto ezenziwe nguZuma ezibangele iingxaki zangaphakathi kwiANC,” utsho uNdou.

Iingcali zopolitiko ziyavumelana ukuba iANC izakulahlekelwa ngamalungu azakuthi azibandakanye neMK Party kaJacob Zuma.

“Ukuba uzakukhankasa amalungu, oko uzakukwenza njalo kumalungu weANC kuba ngawo ahleli emthanda, emlandela kwizinto azenzayo,” kutsho uNdou.

Uthi inyathelo lokunqunyanyiswa kukaZuma lihambelana ncakasana nomgaqosiseko weANC. “Ukukhusela umbutho wabo bebenyanzelekile ukuba bahambe ngoko mgaqosiseko wabo, oku kuzakuba khusela nakuvukelo olunokwenziwa nguZuma ngesi sigqibo sokumnqumamisa,” ucacisa atsho uNdou.

UNdou uyangqina ukuba umbutho kaZuma iMK Party inabo abaxhasi ngezimali, kwaye akukho nto igwenxa malunga noko.

“Akho amathuba okuba lo mbutho uzakufumana abaxhasi ngokwezimali abangaphezu kwaba banabo ngoku, akukho nto ingekho mthethweni malunga noko,” kutsho uNdou.

Ugqibezele ngelithi iphondo laseKZN lizakuba yeyona ndawo inika umdla kweli xesha landulela ulonyulo lukazwelonke. UZoliswa Lonzi onguMongameli wombutho wabasebenzi iCosatu uthi nabo bayalixhasa inyathelo lokunqunyanyiswa kukaZuma kwiANC.