Ngxatsho ke Cuba kaCastro!

Zithe zakuvakala iindaba kumajelo osasazo kwimpelaveki yomhla wesithandathu ukuya kumhla wesibhozo kule nyanga yeKhala, zisithi abantwana bomgquba ababeye kufundela izidanga zobugqirha kwilizwe laseCuba bayabuya, lahlokoma lonke ilizwe loMzantsi Afrika.

Lihlokomile libangelwa yimincili yokwanda koogqirha, imincili yokuphuhla kwamakhaya azala aba gqirha, kwanemigcobo yokwanda kwamanani abantwana bethu abathweswe ngeengubo zemfundo kwicandelo loogqirha bonyango.

Bathe bakugaleleka kwisikhululo seenqwelomoya samazwe ngamazwe aba bantwana, gxebe aba gqirha bezonyango, yavakala intswahla nemiyiyizelo kwayintlokoma enambitheka emxhelweni kweso sikhululo iOliver Tambo International Airport kwisixeko saseKuruleni.

Kusenzeka konke oku nje, ndihleli namahlakani am endihlala ndisidla nawo imbadu, sonke sibukele ngomdla kwaye ibhekile yomqombothi ayihlelanga ndawo-nye, kangangokuba ndaqaphela noncumo kuthi sonke ngeli lixa sibukeleyo.

Ebelapho amakhalipha ngengqondo afana noHlanganise uThangana; uMtambila uBhotawoda; uQeqe uMpandla; uMazana uMnywabe; uBhenile uNguta kunye noMtwa uMbona. Sithe sakubabona abantwana bomthonyama besihla kuloo nqwelomoya, bekhokelwa ziziphathamandla zeSebe lezeMpilo kuzwelonke, kuquka nommeli wesizwe saseCuba, ndaweva onke la madoda ephefumlela phezulu, amanye kuwo angqokola, ndabe ndincume olukaBlankethe ndinikina intloko. Konke oku ndikwenze ngokuva kamnandi nangokukholwa kwam yile mpumelelo ingaka yabantwana bethu.

Ngoko nangoko ndizive ndifuna ukuncoma ndityibele, kodwa ndathetha kum engqondweni ndingavakali kumawethu la, ndacinga ngelithi ukuba uMqhayi ithole looCeduma belikho, ebeya kusuka adanduluke athi “le nto kakade yinto yaloo nto, thina nto zaziyo asothukanga nto, koko sibona kamhlophe sithi bekumelwe, size sithethe engqondweni sithi kufanelwe.”

La mazwi aluncuthu kaNgxekengxeke Mqhayi ebeya kukhuthazwa kukwazi kwakhe ubume belizwe laseCuba. Kaloku ngenxa yenkokheli yelo zwe, ongasekhoyo ubawo uFidel Castro, iCuba lelinye lamazwe akhuthaza kakhulu umakulinganwe phakathi kwabemi balo.

ICuba kaCastro lelinye lamazwe aphuhlisa bonke abemi balo kungajongwe mvelaphi; kungajongwe ndyebo yamntu nakufuma kweempokotho kwaye kungajongwe wonga nanqanaba lamntu entlalweni.

Ngenxa yoku ke, namawethu la sithe xa siyiphendla siyicazulula indima edlalwa yiCuba ekuphuculeni izinga lemfundo yabantwana bethu, ingakumbi abo banamaphupha okuba ngoogqirha bezempilo, asothuka kuya phi, kuba nanjengoko amazwi kaMqhayi esitsho, esi sisenzo ebesilindelekile kwiCuba kaCastro.

Kwingxoxo yethu nala mabandl’akowethu, kubekho nemibuzo evelayo nefuna umntu azikise ukucinga phambi kokunika impendulo. Loo mibuzo yile: “Nanjengoko iCuba yaba lelinye lamazwe okuqala ukuthumela oogqirha bezwe labo kwiilali zethu eMzantsi Afrika, ingaba abanye oogqirha beli lizwe, ingakumbi abo bafunde kwiiYunivesithi zoMzantsi Afrika, nabo bangazeka mzekweni bazishiye iidolophu neendawo ezinempucuko baye kusebenza emaphandleni njengala matshantliziyo aseCuba?”

Okwesibini: “Ingaba ikho bethu into enokufundwa ziiyunivesithi zoMzantsi Afrika kweli phulo lihle kangakanana lize neCuba?” Lo mbuzo wesibini usukela kuluvo oluvele kwingxoxo yam nala mafelandawonye ndiwakhankanye ngentla apha.

Olu luvo lolo luthi ngokokubona kwethu, kodwa singagqibi, kunjalo nje singagwebi, ingathi uninzi lwamaCandelo ezoNyango (Medical Schools) kwiiYunivesithi zoMzantsi Afrika lunika ingqwalasela kwabo bafundi basuka kwizikolo eziphuhlileyo, lunika ingqwalasela kubafundi abangahluphekiyo nabangahlelelekanga, kwaye uninzi lweeYunivesithi zethu zamkela amanani aphantsi kakhulu abo bantwana basuka ezilalini, kumakhaya ahlelelekileyo nabo basuka kwizikolo zethu ezilokishini nasezilalini ukuze benze izifundo zobugqirha.

Nantsi ke yona iCuba kaCastro isibonisa ukuba imvelaphi yomfundi; imeko akhulele kuyo yoqoqosho olungazinzanga kwanezinga lemfundo ayifumeneyo, ezo zizinto ezingenanto yakwenza nokunikwa kwakhe ithuba lokuzuza imfundo egqibeleleyo, ephuhlileyo nekwinqanaba eliphezulu, kutsho kwande inani loogqirha kwizwe lethu.

Umnqweno wam ngowokuba iiyunivesithi zezwe lethu, kuthi kanti zikope kwaye zifunde nto kweli phulo liza neCuba.

Umnqweno wam ngowokuba aba gqirha bakowethu basuka eCuba, nabo bangene ezilalini nasezilokishini, banyange abantu bakuthi, kucutheke izifo nendlala, ukuze abantu bakuthi bayeke ukuhamba imigama emide ukuze bazuze unyango nempilo, ukuze nabo gqirha bacezela kude kwiindawo zethu, nabo batsho basondele.

Phambili Cuba kaCastro phambili!