Ngxe! Zithwalandwe

Tarh’ameva manyange kaKhongolose noPoqo,

Tarh’ameva zithwalandwe ezathenga inkululeko yesizwe ngegazi,

Ndiyatarhuzisa “Oom Gov” tarh’ameva,

Ndiyatarhuzisa Sobukwe tarh’ameva,

Ningaqumbi niqalekise zithwalandwe ndiyatarhuzisa,

Ingqumbo yenu iqhumisa uthuli iyandinkwantyisa,

Ngxe! Zithwalandwe ndiyangxengxeza,

Ziyahlabana iinkokheli zelizwe okweenkunzi zenkomo ziphethwe luphango,

Nguduntsu-duntsu ziyangquzulan’ePalamente,

Oohlohlezabo boombambo azihlali nto izisu zingumpatsiya kodwa basakrokra,

Iimpula zikalujaca izisu zithe nca emqolo zirhud’amanzi yindlala,

Ngxe! Zithwalandwe ndiyangxengxeza.

Siyintoni na isono sethu kangaka?

Iinkokheli ebesizenyule izolo namhlanje zisinqikel’iimpumlo,

Zityibilik’ebhotolweni kusegcibhala,

Idyokhwe ihleli entanyeni kubasebenzi,

Bayanukana, bayanukunezana bayabukulana,

Imbumba yomanyano iqhekek’okweqanda liqandusela,

Iqaq’aliziva kunuka lityhol’udyakalashe,

Ngxe! Zithwalandwe ndiyangxengxeza,

Akusekho nempunde na kuKhongolose?

Niyiqaphule ngosiba lwencanda,

Niyihlikihle ngomhlabelo wokumel’inyaniso,

Ifunge ingajiki imele isizwe.

Kumele kwakhiwe iiNkandla ezingaphi ze siphakame?

Shukumani mathambo kaHani kwanele,

Shukumani mathambo kaPhama kwanele,

Olu zwembezwembe lweNkandla liza kuphuma nodlolwazana,

Ingaba izinyanya zisifulathele kusini na?

Ingaba lulwamvila lwengqumbo yeminyanya olu?

Ngxe! Zithwalandwe ndiyangxengxeza,

Ingqumbo yenu hleze isibuyelise kwaFaro,

Ndiyoyik’andilali buhlayo,

Andilali buhlayo ndoyika iinkokheli,

Iinkokheli esazichonga zisikhokhele,

Zisuke zangooFaro kuthi siyazoyika,

Ilizwe lethu liyiYiphutha engenaMosisi.