‘Ninganyabi kule yunivesithi!’

Usekela-ngqonyela waseNMU uNjingalwazi Sibongile Muthwa esamkela abafundi abaqalayo eSouth Campus

Alizi kukunyamezela ukubukulwa nokuxhatshazwa kwamanina ukusukela kulo nyaka iziko lezemfundo laseBhayi, iNelson Mandela University (NMU).

Oku kuthethwe ngethuba le yunivesithi ibisingathe umsitho wokwamkela abafundi abatsha kwiikhampasi zeli ziko.

Lo msitho ububanjelwe kwisakhiwo esaziwa ngokuba yiSouth Campus kwindawo ebizwa ngokuba yiSummerstrand ngoMgqibelo, ukwazinyaswe ngabafundi nabazali babo.

Esamkela aba bafundi, uNjingalwazi Sibongile Muthwa okwangusekela-ngqonyela kweli ziko uthe abankwalambisi kulo mba koko baza kuzifaka zitshone iinzipho bezinikele ekubandakanyeni wonke umfundi ngokulinganayo, watsho esithi abazi kuyinyamezela, beza kulwisana nayo yonke imikhwa efana nocalulo neza kuthi igqwalise eli ziko lityebe ziindidi zabantu abaphuma kwiinkalo ngeenkalo.

Uhambise wathi iingxelo zidiza ukuba icandelo lemfundo ephakamileyo linkone likwabalasele ngamatyala neziganeko zokudlakatheliswa nokunkulwa kwamanina angabafundi nabasebenzi, esithi neli labo iziko alimsulwa kuloo mkhwa.

“Asoyiki ngokoyikiswa, sizakhele iziseko zokuqubisana nale mikhwa neziza kukhawulezisa ukuhoya nokusombulula amatyala ngeziganeko ezichaziweyo ezifana nodlwengulo nezinye eziyelele kwelo cala. Ukulwisana nale ntsindabadala siqalise nephulo elibizwa ngokuba yiMemeza, kuza kukhala impempe kulandwe ekhondweni,” uthethe watsho.

Le njingalwazi ikhuthaze abafundi abatsha, isithi ze banganyabi xa sebengaphakathi koko bazimanye nemibutho jikelele ekhoyo neyemidlalo. Uthe ze bazinikezele ezifundweni zabo bakhumbule apho basuka khona ukuze babe zizibane ezikhanyisayo phakathi koluntu xa sebegodukile.

“Ningadyakrazi ngemali, nahlule phakathi kwezifundo nolonwabo, niziphathe kakuhle, nani bazali nibaxhase abantwana kwaye nifune ukuqonda ukuba baqhuba njani,” utshilo.

UThembeka Tshingana waseLingelihle eKaladokhwe, obepheleke intombi yakhe, uthe uthemba ukuba iyakunyamezela njengoko ixhomekeke kwibhasari karhulumente, ikuphela komntwana wakhe kwabasithandathu ukungena eyunivesithi.